Smarta gator

Publicerad den

Svensk gatupolicy bygger på en femtio år gammal teori och praktik om stadens trafik. Nya trender och behov som urbanisering, digitalisering, miljö- och samhällsförändringar ställer nya krav på gatorna och en ny svensk gatupolicy. Inom projektet Smarta gator har Spacescape tillsammans med KTH, Chalmers, VTI, Sweco och White undersökt gatornas potential. Kunskap och forsknings om olika gatutypers mångfunktionalitet har sammanställts. Modeller framtidens smarta gator har tagits fram i samråd med fokusgrupper från stat, landstig, kommun, konsulter, byggföretag, fastighetsägare, och brukare. Ett gatufunktionalitetsindex togs fram. En gatusimulator testades. Slutligen togs en designguide fram för smarta gator i svenska tätorter som täcker in ombyggnads- och nybyggnadsprocesser samt lista möjliga testbeds i svenska tätorter.

Utbyggnadsanalys Eskilstuna

Publicerad den

I samband med revideringen av kommunens översiktsplan genomförde Spacescape en analys av planens utbyggnadspotential. Det främsta syftet var att svara på om planen rymmer tillräckligt med bostäder. Analysen genomfördes parallellt med revideringen av översiktsplanen och fungerade också som ett verktyg för att identifiera oklarheter och konflikter i planens strategier och ställningstaganden.

Utbyggnadsanalysen genomfördes med Spacescapes utbyggnadsmodell, en GIS-baserad modell som baserat på drivkrafter och begränsningar för utbyggnad modellerar byggbar mark. Drivkrafter och begränsningar identifierades genom samrådsversionen av planen samt i workshops och diskussioner med tjänstepersoner. Dessa diskussioner bidrog också till att utveckla och tydliggöra översiktsplanen.

Analysen visar att kommunen med råge rymmer de bostäder planen tar höjd för. Resultatet visar att det finns ett tydligt behov av att prioritera lägen för utbyggnad för att i första hand bygga i lägen som bäst uppfyller kommunens mål om bland annat mer hållbara transporter och bättre stadsmiljö.

Plusstaden

Publicerad den

Spacescape har under 2019 hjälpt regeringskansliet och de två statliga utredningarna Samordning för bostadsbyggande (Fi N 2017:08) och Fossilfritt Sverige (M 2016:05) med att ta fram ett koncept för en nationell kraftsamling för hållbar stadsutveckling och en världsutställning. Konceptet fick namnet Plusstaden och presenteras i rapporten PLUSSTAD VÄRLDSUTSTÄLLNING 2030 – Nationell kraftsamling för export av innovativ stadsutveckling. Här föreslås en satsning i tre delar:

1) En världsutställning i Sverige år 2030

2) Ett plusstadskoncept som betonar samhällsbyggandets värdeskapande

3) En stafett av plusstadsexpon

Plusstadskonceptet sätter ribban och riktningen för innehållet i fyra plusstadsexpon vilka i sin tur konkretiserar innebörden av värdeskapande stadsutveckling och validerar de modeller för det fossilfria välfärdssamhället som visas upp i världsutställningen 2030.

”De konsortier av kommuner och näringsliv som ingår avtal med staten om att genomföra plusstadsexpon erhåller aktivt stöd i form av ekonomiskt investeringsstöd, kanaliserade stöd för forskning och innovation till testbäddar, inrättandet av frizoner för stadsutveckling, stöd från myndighetsexperter och etablerandet av en kunskapsplatsform som stöttar lärande mellan plusstadsdelar” står det i rapporten.

Västra esplanaden i Lund

Publicerad den

Centralt i Lund ligger ett verksamhetsområde som ska integreras med övriga Lund. Förslaget, med 3-4 000 bostäder arbetades fram i workshop-form med kommunen och berörda fastighetsägare för att skapa samsyn kring den önskvärda utvecklingen.

Analyser visade att ett mycket tillgängligare stråk kunde stärkas centralt genom området än vad det tidigare planarbetet antagit. Denna Västra Esplanaden bevarar en stor andel stora träd och blir det nya områdets ryggrad och koppling till Lunds stadskärna och spårvägsnät. Genom att skapa offentliga rum kring de mest kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna blir de tongivande trots att mycket industrihistoria ändå måste rivas.

Den strukturerande principen för grönstrukturen bygger på analyser av var grönytebrist uppstår med förtätning och tar höjd för detta. Ambitionen har varit att det överallt i strukturen ska finnas visuell kontakt med grönska. Gårdsstorlekar har varit viktiga att värna för att möjliggöra förskolor inom kvarter.

Gångflöden i Veddesta

Publicerad den

Veddesta kommer utvecklas till en ny stadsdel med nästan 20 000 invånare och lika många arbetsplatser. Tillsammans med den intilliggande Barkarbystaden utgör området ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Sverige.

Spacescape har analyserat de framtida gångflödena i stadsdelen, baserat på täthet, gatunät, kollektivtrafik och viktiga målpunkter. Analysmetoden resulterar i en prognos för dygnsflöden av gående.

Utifrån prognosticerade siffror analyseras utrymmesbehovet vid kollektivtrafikuppgångar och på trottoarer i centrala lägen.
Gångflöden i staden har stor betydelse för kommersiella verksamheter och gatornas karaktär. Baserat på prognosen utvecklas en bottenvåningsstrategi, där stadsdelens gator delas in i olika lägen, från kommersiella A-lägen till lugna bostadsgator med uteplatser.

Trelleborgs stads- och hamnutveckling

Publicerad den

Hamnens läge flyttar österut i Trelleborg vilket möjliggör stadsutveckling för minst 4 000 bostäder, lokal service, arbetsplatser och tillgång till vattnet. Trelleborgs kommun och Trafikverket efterfrågade en utredning av konsekvenser, kostnad och möjligheter för hållbar stadsutveckling.

Utredningens kärna var att balansera tillfart till hamnen för transporter och Trelleborgs stadsutveckling inom projektet Sjöstaden. Ingångsvärdena i förslaget innebär att en västlig infart byggs runt en bred boulevard, Travemündeallén, som kan hantera både lokal-, genomfarts- och hamntrafik. I och med en sådan lösning har också korsningar över studerats både planskilt och i plan.

Bispevika gångflödesprognos

Publicerad den

Oslo S Utvikling (OSU) arbetar med att planera och utveckla stadsdelen Bispevika i centrala Oslo. Spacescape har tagit fram en gångflödesprognos som underlag till den Bygulvsplan för området som A-Lab har fått uppdraget att skapa.

Med utgångspunkt i den senaste stadsbyggnadsforskningen från Chalmers har Spacescape utvecklat en prognosmodell som baseras på en attraction betweenness-analys som tar hänsyn till gatunätets struktur, befolkningstäthet och besöksstatistik till lokala målpunkter. Prognosresultatet korrelerar till cirka 70 procent med uppmätta gångflöden i centrala Oslo.

Förutom gångflödesprognosen har Spacescape tagit fram prognostiserade siffror för hur gångflödena varierar över året, hur användningen av platser varierar över dygnet och sammansättningen av besökare till lokala platser.

Förtätningsstrategi för Varbergs tätort

Publicerad den

Förtätningsstrategin är en konkretisering av kommunens översiktsplan och bebyggelsestrategi. Den ska fungera som ett vägledande dokument för var förtätning bör prioriteras i Varbergs tätort och för principer kring hur den kan bidra till en mer mervärdesskapande stadsutveckling.

En GIS-baserad analysmodell som analyserar drivkrafter och begränsningar för förtätning ligger till grund för strategin, vars huvuddrag innebär att tillkommande bebyggelse bör prioriteras inom 3 km från stadens mitt. Identifierade utbyggnadsområden har sedan analyserats utifrån dess mervärdespotential, genomförbarhet och bostadsvolym. Några av dessa föreslås att prioriteras i fyra delstrategier som totalt inrymmer 5 700 bostäder:

1. Utveckla Västerport till blandstad
2. Omvandla vägbarriärer till stadslivsstråk
3. Förtäta nära lokala torg
4. Central omvandling till stadskvarter

Utredningen ligger till grund för den förtätningsstrategi för Varbergs tätort som blev antagen av kommunfullmäktige i december 2017.

Värdering av Filipstad

Publicerad den

I samband med planeringen av stadsdelen Filipstad efterfrågade Oslo kommun en analys av hur en planerad överdäckning påverkar bostadspriser, kontorshyror och fastighetsvärden i stadsdelen.

För att svara på detta byggde Spacescape upp en GIS-modell för Oslo (inom Ring 3) för att sammanställa hypotetiska stadskvaliteter som påverkar bostadspriser och kontorshyror. Med hjälp av en sammanställning av befintliga bostadsprisdata och genomsnittliga kontorshyror inom 20 kontorsområden i Oslo undersöktes statistiska samband med olika faktorer i stadsmiljön.

Utifrån modellens givna faktorer gjordes sedan en bedömning av skillnader i stadskvalitet med och utan överdäckning i stadsdelen.

Dialoger om Täby kyrkby centrum

Publicerad den

I samband med uppstarten av ett planprogram för Täby Kyrkby centrum tillfrågades Spacescape att agera processtöd i genomförandet av en visionsdialog. Målet var att i ett tidigt skede bygga en bred kunskap kring behov och önskemål från boende, företagare och fastighetsägare.

Dialogarbetet genomfördes i form av webbdialog, öppna husträffar, frukostmöten, elevträffar och intervjuer med förskolepedagoger. I uppföljande dialogworkshops togs framtidsscenarier för Täby Kyrkby centrum fram. Deltagarna fick formulera möjligheter och farhågor för respektive scenario och själva bygga ett eget alternativ med klossar. De viktigaste fem punkterna som deltagarna gav som medskick inför vidare arbete med planprogram var:

1. Önskan om ett trevligare centrum med utökad service, bostäder och mötesplatser

2. Majoriteten efterfrågar flera bostäder och variation av boendeformer

3. Stort behov av mer effektiv trafikföring och tryggare gång- och cykelnät

4. Bevara stora vistelsevärden i park och naturområden

5. Gemenskap och sammanhållning idag skapar ”bykänsla”