Lägesindikatorer för hållbara resvanor

Publicerad den

För att aktivera stadsplanering som ett medel för ökad andel hållbara transporter har Göteborgsregionen med följande studie velat utveckla modeller som kan användas för att skatta resvanor och bilinnehav i nya planområden. Modellerna kan även kopplas till livscykelanalyser som beräknar CO2-utsläpp från vardagliga transporter i ett område.

Totalt har sju lägesindikatorer och en socioekonomisk kontrollvariabel (medianinkomst) identifierats som särskilt betydelsefulla i studien Summerat befäster resultatet tidigare forskning om hur stadsbyggandet påverkar trafikalstring och färdmedelsval.

Summerat visar studien på stor användningspotential när det kommer till övergripande utbyggnadsanalyser eller analyser av hur olika kollektivtrafiksatsningar kan tänkas påverka färdmedelsval inom regionen. I takt med att geografiskt mer detaljerad resvanedata blir tillgänglig skulle också mer precisa lägesindikatorer kunna utvecklas.

Hållbarhetsbedömning av Eskilstunas Översiktsplan

Publicerad den

Eskilstuna kommun har reviderat kommunens översiktsplan. Revideringen innebär enligt miljöbalken krav på att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. Spacescape har för kommunen tagit fram en hållbarhetsbedömning, som tar ett större grepp och utöver miljömässig hållbarhet även tar hänsyn till ekonomisk och social hållbarhet.
Arbetet med hållbarhetsbedömningen skedde parallellt med revideringen av översiktsplanen och genomfördes i nära samarbete med kommunens arbetsgrupp. Alternativa utvecklingsriktningar togs fram i workshopform.
Hållbarhetsbedömningen sker utifrån nationella och globala mål kopplade till hållbar utveckling. Bedömningen visar att planförslaget bidrar till en hållbar utveckling i högre grad än de alternativa utvecklingsriktningarna, och även jämfört med nollalternativet. För att uppnå hållbarhetsmålen behöver planen utvecklas framförallt vad gäller transportfrågor. Även riktlinjer för parker och grönområden och vissa kulturmiljöfrågor kan utvecklas. Översiktsplanen är på samråd juni-september 2019.

Sollentunas översiktsplan

Publicerad den

Sollentunas förutsättningar har förändrats. Därför inleddes arbetet med ny översiktsplan. Kommunen möter t.ex. en större befolkningsökning än vad som tidigare prognostiserats samtidigt som utmaningarna för en ekologiskt och socialt hållbar utveckling blivit allt tydligare. Mer fokus ligger på hur kommunen ska förbättra våra vatten och utveckla grönytor i bebyggelsen.

Spacescape har under lång tid bidragit med strategiska utredningar till kommunen, av bostadspotential och grönstruktur. Under 2018 var vi redaktör för den nya översiktsplanen, skrev och bearbetade alla texter i planen samt producerade allt kartmaterial. Deltagandet i en stor mängd möten och workshops gjorde också att materialet togs fram i dialog med samtliga förvaltningar i kommunen. Samrådsförslag till ny översiktsplan publicerades hösten 2018.

Här kan du läsa hela översiktsplanen.

Hållbar täthet i stationssamhällen

Publicerad den

Kungälvs kommun och GR har ett överenskommet samarbete i EU-projektet SMART-MR där stations­samhället Ytterby ingår som fallstudie. Inom ramen för EU-projektet har Spacescape fått i uppdrag att föreslå riktlinjer och indikatorer för hållbar täthet i stationsnära lägen i Göteborgsregio­nen. Riktlinjerna och indikatorerna baseras här på både rekommendationer från UN-Habitat men också tidigare underökningar av markanvändning och täthet i nordisk kontext. Sta­tionsnära lägen har här definierats som ytor inom en km från järnvägsstation.

Kartläggningen av täthet och service i regionens stationssamhällen visar på att sambandet mellan mängden boende och arbetande och utbudet av ur­bana verksamheter är starkt. När det kommer till mångfald av service behövs emellertid också en viss blandning av boende och arbetande. Men för att uppnå hållbar täthet behövs också en viss fördelning av markanvändning så att inte för­tätningen går ut över behovet av tillgänglig offentlig grönyta, trafikyta etc. Riktlinjerna för hållbar täthet innehåller därför också i grova drag indikatorer för markanvändningen i stort inom de stationsnära om­rådena.

Riktlinjerna för hållbar täthet har här summerats i ett antal indikatorer som berör såväl områdes­exploatering, blandning av boende och arbetande, markanvändning och avstånd till Centralstationen. Hänsyn har också tagits till stationssamhällenas storlek. Som indikator för täthet används här områ­desexploatering.

Värdeskapande stadsutveckling

Publicerad den

Hur och varför skapas ekonomiska, kulturella och sociala värden när staden och regionen växer? Flera stora och små stadsutvecklingsprojekt pågår i systemviktiga lägen. Samtidigt sker en mängd förtätningsprojekt på flera platser i den redan byggda staden. Hur kan stadsutvecklingen gå i mer hållbar, robust och attraktiv riktning?
Spacescape har tillsammans med Evidens genomfört den största marknadsanalysen som någonsin gjorts av Göteborg. Studien ”Värdeskapande stadsutveckling” identifierar de lägesvariabler som förklarar skillnaden i bostadspriser, kontorshyror och handelsomsättning i Göteborgsregionen. De utvalda variablerna har kallats stadskvaliteter då de avspeglar det värden som efterfrågas på bostadsmarknaden, kontorsmarknaden och handelsmarknaden.
Rapporten Värdeskapande stadsutveckling är framför allt ett kunskapsunderlag i planeringen och ett underlag som kan fördjupas och användas i framtida stadsutveckling.

Alla får plats i stadens goda lägen

Publicerad den

Bostadsbristen i Sverige är störst där flest vill bo och allvarligast för de som har störst behov av närhet och tillgänglighet i staden. Det är svårt att se hur vi kan lösa bostadskrisen på ett annat sätt än att öka utbudet av bostäder där folk vill bo. Att bygga i goda lägen minskar segregation, bilberoende och utgifter för ny infrastruktur. Det bidrar också till att underlätta människors vardag samt att öka social rättvisa och ekonomisk tillväxt för hela samhället.
Goda lägen har i utredningen definierats som platser där det går att nå stora delar av stadens arbetsplatser och serviceutbud inom 20 minuter. Den byggbara marken i dessa lägen har kartlagts i tio av Sveriges största städer. Hälften av all byggbarmark ligger på redan exploaterade trafikytor och industrimark, över 40 procent av potentialen utgörs av förtätningar av befintliga bostadsområden och den återstående marken finns på grönområden utpekade för stadsutveckling i städernas översiktsplaner. Resultatet visar att det totalt finns utrymme för en miljon bostäder i de tio städerna – Alla får plats i stadens goda lägen.

Uterom i tett by

Publicerad den

Urbaniseringen är stark i Norge och norska städer förtätas. Utvärderingar av genomförda förtätninigsprojekt visar på stora brister, framförallt när det gäller stadsmiljön. Bergens kommun, med stöd av norska staten, ville därför hitta lämpliga metoder för att bättre kvalitetssäkra stadsmiljön. Målet med utredningen är att ta fram mått som fungerar nationellt.
Spacescape har tillsammans med Asplan Viak gjort en genomgripande analys av Bergens befintliga stadsmiljö, ett antal föreslagna planer samt jämförande analyser av Stockholm, Oslo och Göteborg. En webbenkät där Bergenborna fick tycka till om sin stad genomfördes också. Utifrån analyserna, samt forskning och internationella policydokument utarbetades förslag till riktlinjer för utformning av stadsmiljön. Riktlinjerna berör alla stadens byggstenar: offentliga platser, gator, byggnader och privata utemiljöer som gårdar. Bland annat föreslås riktlinjer för täthet, parktillgång, korsningstäthet och gårdsstorleker. Riktlinjerna ska vara ett stöd för att skapa en hållbar och attraktiv stad.

Urban servicepotential i Sollentuna

Publicerad den

Syftet med utredningen är att svara på vilka stråk i kommunen som innehar potential för bärkraftig urban service i gatuplan.
I rapporten kartläggs Sollentunas befintliga utbud av urban service genom en inventering. Utbudets jämförs med den skattade potentialen som modelleras baserat på fyra faktorer som antas ha avgörande betydelse för lägespotentialen för urban sevice: Befolkningstäthet, gatunätets struktur, närhet till stora handelskluster och närhet till spårstationer. Med hjälp av analysen modelleras sedan en rad framtidsscenarier för att även kartlägga potentialen för 2030.
Resultatet redovisas som ett kommunövergripande nät för urban service som bidrar till att informera kommunen och sakägare om den reella lägespotentialen för lokaler för urban service.

Spatial capital of 17 Saudi Arabian cities

Publicerad den

UN-Habitat har ett pågående samarbete med The Ministry of Municipal and Rural Affairs i Saudiarabien som innefattar ett program för evidensbaserad stadsplanering för en hållbar urbanisering. I anslutning till detta har Spacescape blivit tillfrågade att analysera de spatiala förutsättningarna i 17 Saudiarabiska städer som underlag till rapporten ”The State of Saudi Cities”.
Arbetet innefattade en jämförande statistisk analys av konnektivitetsdata och en rumslig analys av de 17 städerna. Projektet mynnade också ut i en analysmodell som beskriver städers spatiala kapital och hur det förhåller sig till socioekonomisk prestation.

 

Stadskvaliteter i Köpenhamn och Århus

Publicerad den

Stadsliv och stadskvalitet är nyckelord i många kommunala plandokument. Men kunskapen om vilka värden olika offentliga investeringar skapar är begränsad. Därför har danska Naturstyrelsen gett Spacescape i samarbete med Köpenhamns universitet i uppdrag att studera sambandet mellan priser på bostäder och olika lägeskvaliteter i Köpenhamn och Århus.
I studien användes den så kallade stadskvalitetmodelle, som Spacescape utvecklat i flera studier i Stockholmsregionen. Med avancerad GIS-analysen definierades över hundra lägeskvaliteter. I en regressionsanalys kunde dessa sedan sättas i relation till över 60 000 bostadsköp, både lägenheter och småhus.
Analysen förklarar förklarar i hög grad variationerna i bostadspriser i Köpenhamn och Århus. I likhet med Stockholsmregionen har närheten till park, handel och service och kollektivtrafik stor påverkan på bostadspriserna.