Team

Malin Dahlhielm
Arkitekt SAR/MSA
Göteborg
+46 70-671 25 96

Malin Dahlhielm är utbildad vid KTH i Stockholm och CTH i Göteborg. Hon arbetar som uppdragsansvarig i strategiska stadsbyggnadsprojekt och är specialiserad mot övergripande strategi- och programfrågor, planstrukturer samt utformning av offentliga rum. Malin har bland annat arbetat med Årstafältet, Mariehäll, Ekelund och Vision City.  Utanför Stockholm har Malin arbetat i Malmö och Göteborg, med uppdrag i nya stadsdelar som Varvsstaden och Norra Älvstranden. Hon är en van föreläsare och har förutom juryuppdrag även engagerats som kritiker på Arkitekturskolan KTH.

Joel Hernbäck
Civilingenjör inom stadsplanering
Stockholm
+46 76-942 55 22

Joel Hernbäck är utbildad på KTH i Stockholm och University College London. I sitt examensarbete ”Influence of Urban Form on Co-presence in Public Space”, genomfört med stöd av SIDA, studerade Joel hur informell stadsutveckling påverkar stadslivet i slumområden i Pune, Indien. Joel har under sin tid på Spacescape arbetat med bland annat avancerade GIS-modeller och står bakom analysarbetet i projekt som Bostadspotential i Stockholm och Cykelstrategi för Oslo.

Karin Lundgren
Samhällsplanerare
Stockholm
+46 73-594 30 38

Karin Lundgren är utbildad vid KTH i Stockholm och Stockholms universitet. Hon har stor erfarenhet av genomförande och analys av digitala dialoger och webbenkäter i projekt så som Fokus Skärholmen, Fokus Hagsätra-Rågsved, Örebro och Täby. I projekten Sollentuna sociotopkarta, Bergshamra utvecklingsstrategi och Täby stadskärna var hon även dialogansvarig för fysiska dialogmöten och fokusgrupper riktade mot blandade målgrupper. Karin har kunskaper inom GIS-analys, stadslivsobservation och social konsekvensanalys.

Helena Lundin Kleberg
Arkitekt SAR/MSA
Stockholm
+46 70-636 07 68

Helena Lundin Kleberg är utbildad vid KTH i Stockholm och EPFL i Lausanne. Hon har stor erfarenhet av hållbarhets- och strategifrågor och har bland annat tagit fram stadsbyggnadsstrategier för nya Kiruna och Airport City Stockholm. Helena arbetar även med analyser och utveckling av planförslag, ofta i nära samarbete med andra arkitektkontor. Hon har kunskaper inom GIS-analys och ansvarar för kontorets grafiska material.

Lars Marcus
Styrelseordförande och Arkitekt SAR/MSA
Göteborg
+46 70-994 79 91

Lars Marcus är professor i stadsbyggnad vid Chalmers och grundare av Spacescape. Han har under 15 år lett forskargruppen Spatial Analysis and Design vid KTH där han utvecklat metoder för att analysera olika rumsliga teman i staden. Dessa teman har bland annat varit social integration, lokala marknader, ekosystemtjänster, kunskapsmiljöer och walkability. Han arbetar för närvarande med att syntetisera sitt arbeta i en teori kallad Spatialt kapital. På Spacescape har han bland annat arbetat med analys av Stockholm City, Stadsbyggnadsanalys av Albano och Västra Citys stadslivspotential.

Eva Minoura
Tekn dr stadsbyggnad och Arkitekt SAR/MSA
Stockholm
+46 73-084 11 28

Eva Minoura har doktorerat i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm och utbildad till arkitekt vid Arkitekturskolan KTH samt vid Lehigh University i USA. Hennes forskning har genom stadsbyggnadsanalyser kopplade till enkätanalyser undersökt empiriskt vilka rumsliga förutsättningar som bidrar till att människor tar kvartersgemensamma bostadsgårdar i anspråk. Eva arbetade tidigare på Stadsbyggnadskontoret i Stockholm som områdesstrateg och på planavdelningen, senast medverkande i uppdateringen av översiktsplanen i Stockholm.

Tobias Nordström
Partner och Planeringsarkitekt FPR/MSA
Stockholm
+46 70-936 02 09

Tobias Nordström är planeringsarkitekt och partner på Spacescape sedan 2006. Tobias har ansvarat för flera större konsultprojekt med fokus på hur stadsform och stadsmiljö kan minska bilberoendet och bidra till ett rikare stadsliv. Bland projekten kan nämnas den stora stadslivsanalysen Stadslivet i centrala Göteborg, det kontinuerliga uppdraget med att stötta planeringen av Frihamnen och Backaplan samt delansvaret för Oslos nya cykelstrategi 2015-2025. Tobias har även initierat och ansvarat för flertalet FoU-projekt med syfte att utveckla bättre verktyg för att kartlägga cykelstadskvaliteter. Tobias är även en van föreläsare och workshopledare.

Oskar Sirland
Stadsplanerare
Göteborg
+46 73-544 43 20

Oskar Sirland är utbildad vid KTH i Stockholm, Stockholms Universitet samt TU Berlin. Han har stor erfarenhet av avancerade GIS-modeller för utbyggnadsstrategi och stråkbildning. Han utför även analyser av stadsbyggnadsförslag där gatufunktioner och design är huvudfokus. Oskar har på Spacescape jobbat med förtätnings- och stråkstudier, strategier för hållbar stadsbyggnad samt mobilitetsfrågor med fokus på gång- och cykel.

Alexander Ståhle
VD och Tekn Dr stadsbyggnad
Stockholm
+46 70-699 53 19

Alexander Ståhle har doktorerat i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm. I sin forskning har han utvecklat analysredskap för stadsbyggnad som sociotopkartan och Place Syntax Tool. På Spacescape har Alexander bland annat lett projekten Värdering av stadskvaliteter, Bostadspotential Stockholm, stadsbyggnadsstrategi för Nya Kiruna, och Nya Slussen. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling och har som VD och projektansvarig utvecklat Spacescape till en av Sveriges ledande stadsbyggnadskonsulter.

Staffan Swartz
Civilingenjör inom stadsplanering och kulturgeograf
Stockholm
+46 73-510 78 01

Staffan Swartz är utbildad vid KTH i Stockholm, Stockholms universitet samt University College London. Han har mångårig erfarenhet av att arbeta med stadsbyggnadsanalys genom avancerade GIS-modeller. Med specialkompetens inom gångflödesprognoser har Staffan tagit fram prognoser för Slussen och centralstationerna i Stockholm och Göteborg. Han har även arbetet som designstöd i Nya Slussen samt med kartläggning av kulturpotential i Stockholms stadsdelar.

Ida Wezelius
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Stockholm
+46 70-403 85 54

Ida Wezelius är utbildad vid SLU i Uppsala, Köpenhamns universitet och KTH i Haninge. Hon har stor erfarenhet av avancerade stadsbyggnadsanalyser i GIS där hennes specialkompetens är förtätningsanalyser på stadsdelsövergripande och regional nivå, scenarioanalyser, grönstrukturanalyser samt metodutveckling. Ida har bland annat ansvarat för analysarbetet i stora projekt som Värdering av stadskvaliteter och ett flertal studier av utbyggnadspotentialen i Stockholmsregionen och Göteborg.