Trafikplanering

Trafikplanering handlar om effektiva och hållbara transporter – men minst lika viktigt är att se transporter som en pusselbit i en god livsmiljö där gator inte bara är transportstråk utan också platser för stadsliv. Vårt arbete med trafikplanering fokuserar på att skapa goda förutsättningar för gång- och cykeltrafik och minska bilberoendet. Vi tar fram flödesprognoser för gång- och cykeltrafik, utvecklar mobilitetsstrategier och gång- och cykelstrategier.  Vi leder processer för temporära omvandlingar av gatumiljöer och bidrar med kunskapsstöd kring multifunktionella gator.

 

  • Gångflödes- och cykelflödesprognoser
  • Gångstrategier och gångplaner
  • Cykelstrategier och cykelplaner
  • Transporteffektivitet i planer
  • Gatuutformning och smarta gator
  • Space syntax-analyser
  • Mobilitetskoncept och parkeringsstrategier
  • Trafikplaner och gatuplanering
  • Stationsmiljöer och kollektivtrafikknutpunkter

 

 

Exempel på projekt

Cykelstrategi för Oslo
Gångflödesprognos Söderstaden
Linköping trafiknätsanalys
Framtidsgator för mer aktivt resande
Frågor och beställning kontakta Helena Lundin Kleberg
+46 70-636 07 68
helena.lundin.kleberg@spacescape.se