Platsutveckling

De offentliga rummen är stadens viktigaste mötesplatser och de skapas till stor del av människorna som använder dem. Stråk, torg och parker har stor betydelse för staden som demokratisk spelplats och är en viktig del av en stads identitet. Vårt arbete med platsutveckling utgår både från platsens läge i staden, dess utformning och människors användning och upplevelse av den. Vi analyserar potentialen för både befintliga och planerade platser och stråk. Vi tar också fram utvecklingsprogram och strategier, och arbetar med att skapa inkluderande platser med stark identitet, så kallad placemaking.

  • Stadsrums- och stadslivsanalyser
  • Gångflödesmätningar
  • Platsobservationer
  • Webbdialog
  • Workshops och fokusgrupper
  • Utvärdering av planförslag
  • Park- och torgskisser
  • Placemaking

Exempel på projekt

Stadslivet i centrala Göteborg
Cityterminalen - för enkelhetens skull
Placemakingstrategi för Airport City Stockholm