Team

Malin Dahlhielm
Arkitekt SAR/MSA
Göteborg
+46 70-671 25 96

Malin Dahlhielm är utbildad vid KTH i Stockholm och CTH i Göteborg. Hon arbetar som uppdragsansvarig i strategiska stadsbyggnadsprojekt och är specialiserad mot övergripande strategi- och programfrågor, planstrukturer samt utformning av offentliga rum. Malin har bland annat arbetat med Årstafältet, Mariehäll, Ekelund och Vision City.  Utanför Stockholm har Malin arbetat i Malmö och Göteborg, med uppdrag i nya stadsdelar som Varvsstaden och Norra Älvstranden. Hon är en van föreläsare och har förutom juryuppdrag även engagerats som kritiker på Arkitekturskolan KTH.

Jan Enfors
Arkitekt SAR/MSA
Seniorrådet

Jan Enfors är tidigare stadsarkitekt i Sollentuna kommun, där han arbetat i 23 år med alla typer av stadsbyggnadsprojekt. Innan dess arbetade han med stadsförnyelse och offentliga rum i Kalmar kommun samt på Bergs Arkitektkontor med bland annat Globen och Arlanda. Jan är vidareutbildad på Konsthögskolan och har även undervisat på KTH Arkitekturskolan.

Vera Esaiasson
Civilingenjör inom trafik- och stadsplanering
Stockholm
+46 (0)76 852 92 63

Vera Esaiasson är utbildad civilingenjör vid LTH i Lund med inriktning på trafikplanering. Vera har tidigare arbetat som kombinerad gatuprojektör och trafikplanerare och har erfarenhet av stadsplanering på både övergripande och detaljerad nivå. Hon har huvudsakligen jobbat med projekt i Stockholmsregionen i såväl tidiga skeden inför framtagandet av nya detaljplaner som slutgiltiga bygghandlingar. Vera har även deltagit i forskningsprojekt kring temporär gatuomvandling och skrivit en prisbelönad masteruppsats om sommargågator.

Joel Hernbäck
Civilingenjör inom stadsplanering
Stockholm
+46 76-942 55 22

Joel Hernbäck är utbildad på KTH i Stockholm och University College London. Joel har stor erfarenhet av avancerade GIS-modeller för utbyggnadsstrategi och stråkbildning och har under sin tid på Spacescape varit ansvarig för analysarbetet i projekt som Bostadspotential i Stockholm och Cykelstrategi för Oslo. Under senare tid har Joel bland annat arbetat i samarbete med UN-Habitat i Nairobi där han varit delaktig i utvecklingen av en ny modell för urban analys som prövats i den kinesiska staden Wuhan.

Louise Karlsson
Arkitekt MSA
Göteborg
+46 76-832 72 77

Louise Karlsson är utbildad arkitekt vid CTH i Göteborg och BTH i Karlskrona. Hon har tidigare arbetat med fastighetsutveckling och förvaltning samt bostäder i tidiga skeden. Hennes huvudfokus på Spacescape är illustration, grafisk profil och layout men hon jobbar även med analys och design.

Karin Lobo Lundgren
Samhällsplanerare
Stockholm
+46 73-594 30 38

Karin Lobo Lundgren är utbildad vid KTH i Stockholm och Stockholms universitet. Hon har stor erfarenhet av genomförande och analys av digitala dialoger i projekt så som Fokus Skärholmen, Fokus Hagsätra-Rågsved, Örebro och Täby. I projekt som FÖP Norrtälje stad, Habo centrum, Vendelsö sociotopkarta och Täby grönplan och stadskärna var hon även dialogansvarig för fysiska dialogmöten och fokusgrupper riktade mot blandade målgrupper. Karin har kunskaper inom GIS-analys, stadslivsobservation och social konsekvensanalys.

Helena Lundin Kleberg
Arkitekt SAR/MSA, MARKNADSANSVARIG
Stockholm
+46 70-636 07 68

Helena Lundin Kleberg är utbildad vid KTH i Stockholm och EPFL i Lausanne. Hon har stor kunskap om städers och platsers attraktivitet och har bland annat ansvarat för analysarbetet i projektet Värdeskapande stadsutveckling och varit redaktör för rapporten Mäta stad. Helena arbetar ofta med hållbarhets- och strategifrågor och har bland annat tagit fram en stadsbyggnadsstrategi för nya Kiruna och flera förtätningsstrategier. Hon tar även fram skisser och scenarier för platser och stadsdelar och ansvarar för kontorets grafiska material. Helena är en van föreläsare på teman som förtätning, attraktiva städer och stadsliv.

Tobias Nordström
Partner och Planeringsarkitekt FPR/MSA
Stockholm
+46 70-936 02 09

Tobias Nordström är planeringsarkitekt och partner på Spacescape sedan 2006. Som deltidsforskare är Tobias även engagerad inom det norska forskningscentret Zero Emission Neighbourhoods. Tobias har ansvarat för flera större stadsbyggnadsprojekt med fokus på socialt värdeskapande och hållbara transporter, där ibland Oslos cykelstrategi och områdesutveckling av Biskopsgården i Göteborg och Skärholmen i Stockholm. Tobias har även initierat och ansvarat för flertalet FoU-projekt kring hur stadsform kan bidra till att öka andelen hållbara transporter. Sedan 2021 driver Tobias även utvecklingen av Klimatkalkylen för tidiga planskeden. Tobias är även en van föreläsare och workshopledare.

Sara Pinto
Arkitekt MSA
Stockholm
+46 73-674 68 41

Sara Pinto är utbildad arkitekt vid ESAP i Porto och ENSAM i Montpellier. Hennes huvudfokus på Spacescape är 3D-modellering men hon jobbar även med analys, design och illustrationer i stadsutvecklingsprojekt i olika skalor. Hon har tidigare arbetat med skolfastigheter i Stockholm samt bostäder i tidiga skeden.

Elisabeth Rosenquist Saidac
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Seniorrådet

Elisabeth Rosenquist Saidac, är tidigare stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad med ansvar för utvecklingen av parker och offentliga rum i staden. Hon har också varit ansvarig landskapsarkitekt på Vägverket Region Stockholm. Elisabeth har även arbetat på flera konsultföretag som gestaltande och utredande landskapsarkitekt på Ramböll, FFNS, Sture Koinberg och Bauer & Karon Landskapsarkitekter.

Moa Rydell
Arkitekt MSA
Göteborg
+46 76-232 65 73

Moa Rydell är utbildad arkitekt vid Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg. Hennes huvudfokus ligger i strategiska stadsbyggnadsprojekt med planstrukturer och designskisser och hon har även stor erfarenhet av illustration, bland annat i arbetet med Högsätra strukturplan. Moa har tidigare arbetat med strategisk planering på Stadsbyggnadskontoret Göteborgs stad med rumsliga analyser för den fördjupade översiktsplanen för centrala Göteborg. På Spacescape har Moa även arbetat med GIS-analytiska projekt, så som Utbyggnadsanalys för Avesta, samt med 3D-modellering och visualiseringsuppdrag.

Sten Sedin
Trafikplanerare
Seniorrådet

Sten Sedin är en av Sveriges mest erfarna trafikplanerare. Sten arbetade 18 år på Stockholms gatukontor med bland gatusaneringarna av innerstaden och flera förorter, därefter på SL med stombussnätet, gatuutformningen och de blå bussarna. Som konsult har han arbetat på Stockholm konsult, Sweco och Tyréns. Sten har ritat minst 35 bussterminaler, Slussens trafiklösning, Spårväg City, Nya Odenplan. Sten har även undervisat i trafikplanering på KTH.

Selma Sinanovic Gabrallah
Arkitekt MSA
Göteborg
+46 76 093 34 46

Selma Sinanovic Gabrallah är utbildad arkitekt och stadsplanerare vid CTH i Göteborg. Hon har tidigare arbetat med tävlingar samt stadsplanerings- och bostadsprojekt i tidiga skeden. Hennes huvudfokus på Spacescape är stadsbyggnadsanalyser i GIS, plandesign och illustrationer.

Oskar Sirland
Stadsplanerare
Stockholm
+46 73-544 43 20

Oskar Sirland är utbildad vid KTH i Stockholm, Stockholms Universitet samt TU Berlin. Han har stor erfarenhet av avancerade GIS-modeller för utbyggnadsstrategi och stråkbildning. Han utför även analyser av stadsbyggnadsförslag där gatufunktioner och design är huvudfokus. Oskar har på Spacescape jobbat med förtätnings- och stråkstudier, strategier för hållbar stadsbyggnad samt mobilitetsfrågor med fokus på gång och cykel.

Alexander Ståhle
Partner och Tekn Dr stadsbyggnad
Stockholm
+46 70-699 53 19

Alexander Ståhle har doktorerat i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm. I sin forskning har han utvecklat analysredskap för stadsbyggnad som sociotopkartan och Place Syntax Tool. På Spacescape har Alexander bland annat lett projekten Värdering av stadskvaliteter, Bostadspotential Stockholm, stadsbyggnadsstrategi för Nya Kiruna, och Nya Slussen. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling och har som VD och projektansvarig utvecklat Spacescape till en av Sveriges ledande stadsbyggnadskonsulter.

Petter Streijffert
CIVILINGENJÖR INOM TRAFIK- OCH STADSPLANERING
Stockholm
+46 70-717 22 57

Petter Streijffert är utbildad vid LTH i Lund med inriktning på trafikplanering. Han har tidigare erfarenhet av allt från gatuomvandlingskoncept till kapacitets- och mobilitetsanalyser i både tidiga och senare planeringsskeden. Petter har deltagit i flertalet olika trafikplaneringsprojekt såväl på kommunal som nationell nivå samt i den privata sektorn. Petters är huvudsakligen specialiserad på flödes- och kapacitetsanalyser samt trafikutformning med hänsyn till gatans funktion, användning och design.

Ida Wezelius
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Stockholm
+46 70-403 85 54

Ida Wezelius är utbildad vid SLU i Uppsala, Köpenhamns universitet och KTH i Haninge. Hon har stor erfarenhet av avancerade stadsbyggnadsanalyser i GIS där hennes specialkompetens är förtätningsanalyser på stadsdelsövergripande och regional nivå, scenarioanalyser, grönstrukturanalyser samt metodutveckling. Ida har bland annat ansvarat för analysarbetet i stora projekt som Värdering av stadskvaliteter och ett flertal studier av utbyggnadspotentialen i Stockholmsregionen och Göteborg.