Team

Malin Dahlhielm
Partner och Arkitekt SAR/MSA
Göteborg
+46 70-671 25 96

Malin Dahlhielm, arkitekt SAR/MSA med inriktning på stadsbyggnad, är partner på Spacescape och kontorschef för Göteborgskontoret. Malin har en uppdragsledande roll och hennes specialområden är stadsrumsanalys, stadsbyggnadsstrategi och programfrågor samt utformning av offentliga rum, bebyggelse och designstrategier för gatumiljöer. Som ansvarig arkitekt och handläggare har hon arbetat med flera större projekt så som ”Strukturplan och utbyggnadsstrategi för Norrtälje hamn”, ”Värdeskapande stadsutveckling i Göteborgs fokusområden”, ”Stadsrumsanalyser och designstöd för RegionCity” och har designansvaret i forskningsprojekten ”Smarta gator” och ”Framtidsgator”. Malin är en van föreläsare och workshopledare och har även engagerats för juryuppdrag.

Kristina Damperud
GIS-ingenjör
Stockholm
+46 73 746 28 46

Kristina Damperud har studerat arkitektur med inriktning urban arkitektur vid Lunds Tekniska Högskolan. Hon har tidigare arbetat i kommunal sektor både inom den tekniska förvaltningen och samhällsbyggnad i rollen som GIS-ingenjör. Hon har goda kunskaper inom GIS-analys, geodatabaser och Webb-GIS. Hon har bland annat erfarenhet av att ha arbetat med digital översiktsplan, 3D-visualisering och tillgänglighetsanalyser. På Spacescape arbetar Kristina med GIS-analys och kartframställning.

Vera Esaiasson
Civilingenjör inom trafik- och stadsplanering
Stockholm
+46 76-852 92 63

Vera Esaiasson är utbildad civilingenjör vid LTH i Lund med inriktning på trafikplanering. Vera har goda kunskaper inom detaljutformning av gator från sin tidigare erfarenhet som projektör, men arbetar på Spacescape med stadsplanering i tidigare skeden. Projekten har ofta fokus på trafikstrategier och gatuomvandling ur ett socialt och mänskligt perspektiv, där dialog med medborgare är en viktig komponent. Vera har även skrivit en prisbelönt masteruppsats om sommargågator och fortsätter nu att arbeta med forskningsprojekt inom temporär omvandling.

Joel Hernbäck
Partner och civilingenjör inom stadsplanering
Stockholm
+46 76-942 55 22

Joel Hernbäck är utbildad på KTH i Stockholm och University College London. Joel har stor erfarenhet av komplexa stadsbyggnadsanalyser på lokal och regional nivå. Han har under sin tid på Spacescape ofta arbetat med fokus på förtätningspotential, attraktivitet och hållbara transporter och varit ansvarig för analysarbetet i projekt som Bostadspotential Stockholm, Cykelstrategi för Oslo, Enkla planindikatorer för trafik, Stadskvaliteter i Skåne och Stockholms kulturkartor. Joel har också arbetat med metodutveckling inom stadsbyggnadsanalys i flera internationella projekt för UN-Habitat och är sedan 2020 ansvarig för FoU-projektet Bostadsläget.

Louise Karlsson
Arkitekt SAR/MSA
Göteborg
+46 76-832 72 77

Louise Karlsson har studerat arkitektur med inriktning hållbarhet vid CTH i Göteborg samt fysisk planering vid BTH i Karlskrona. Louise huvudfokus på Spacescape är bild och illustration. Bland annat har hon varit ansvarig för utformningen av ’Designguide för Smarta gator’, resultatet av forskningsprojektet Smarta gator. I projektet Framtidsgatan, där fokus varit att undersöka temporär gatuomvandling, har Louise varit delaktig inom utformning och gestaltning av de temporära gatorna. Förutom illustration och gatuutformning jobbar Louise även med förstudier samt program- och utvecklingsplaner.

Karin Lobo Lundgren
Partner och samhällsplanerare
Stockholm
+46 73-594 30 38

Karin Lobo Lundgren är utbildad vid KTH i Stockholm och Stockholms universitet. Hon har stor erfarenhet av genomförande och analys av digitala dialoger i projekt så som Fokus Skärholmen, Fokus Hagsätra-Rågsved, Örebro och Täby. I projekt som FÖP Norrtälje stad, Habo centrum,  Södra Förstadsgatan samt Fosie i Malmö var hon också dialogansvarig för fysiska dialogmöten och fokusgrupper riktade mot blandade målgrupper. Hon har även arbetat med att kartlägga vad som utgör barnvänliga stadsdelar och vad som gör att barn känner sig trygga i trafiken. Karin har kunskaper inom GIS-analys, stadslivsobservation och social konsekvensanalys.

Helena Lundin Kleberg
Partner, Arkitekt SAR/MSA och marknadsansvarig
Stockholm
+46 70-636 07 68

Helena Lundin Kleberg är arkitekt och partner på Spacescape. Hon ansvarar också för marknadsfrågor på företaget. Helena har en uppdragsledande roll och arbetar ofta med projekt kopplade till översiktsplanering och större bebyggelsestrukturer, men även teman som platsers attraktivitet, trygghet och långsiktiga hållbarhet. Helena har bland annat lett uppdrag kring att utveckla scenarier för framtida bebyggelsestrukturer i Uppsala och Västerås, utvecklat metoder för att analysera tillgång till olika typer av service och genomfört flera hållbarhetsbedömningar av översiktsplaner. Helena är en van föreläsare och workshopledare. Hon har ett stort intresse för geodata och geospatiala analyser och sitter också i styrelsen för QGIS Sverige.

Tobias Nordström
Partner och Planeringsarkitekt FPR/MSA
Stockholm
+46 70-936 02 09

Tobias Nordström är planeringsarkitekt och partner på Spacescape sedan 2006. Som deltidsforskare är Tobias även engagerad inom det norska forskningscentret Zero Emission Neighbourhoods. Tobias har ansvarat för flera större stadsbyggnadsprojekt med fokus på socialt värdeskapande och hållbara transporter, där ibland Oslos cykelstrategi och områdesutveckling av Biskopsgården i Göteborg och Skärholmen i Stockholm. Tobias har även initierat och ansvarat för flertalet FoU-projekt kring hur stadsform kan bidra till att öka andelen hållbara transporter. Sedan 2021 driver Tobias även utvecklingen av Klimatkalkylen för tidiga planskeden. Tobias är även en van föreläsare och workshopledare.

Moa Rydell
Arkitekt SAR/MSA
Göteborg
+46 76-232 65 73

Moa Rydell är arkitekt och planerare från CTH i Göteborg. Hennes huvudfokus på Spacescape ligger i strategiska stadsbyggnadsprojekt med planstrukturer och designskisser och hon har även stor erfarenhet av illustration och skrivande. Moa har tidigare arbetat kommunalt med strategisk planering och rumsliga analyser. På Spacescape har Moa bland annat jobbat med att ta fram utformningen för den temporära gatuomvandlingen för Stockholms Framtidsgator inom forskningsprojektet Smarta gator. Hon jobbar även med illustrations- och visualiseringsuppdrag så som i Habo centrum planprogram.

Selma Sinanovic Gabrallah
Arkitekt MSA
Göteborg

Selma Sinanovic Gabrallah är utbildad arkitekt och stadsplanerare vid CTH i Göteborg. Hon har tidigare arbetat med tävlingar samt stadsplanerings- och bostadsprojekt i tidiga skeden. Hon är intresserad av skärningspunkten mellan stadsplanering och geospatiala analyser. På Spacescape har hon bland annat jobbat med forskningsstudien Bostadsläget, samt med projekt så som utbyggnadsstrategin i Västerås, tillgång till idrott i Göteborg och stadsplanescenarier i Trelleborg. Hon är även intresserad av grafisk design och illustrationer.

Alexander Ståhle
Partner och Tekn Dr stadsbyggnad
Stockholm
+46 70-699 53 19

Alexander Ståhle har doktorerat i stadsbyggnad vid Arkitekturskolan KTH i Stockholm. I sin forskning har han utvecklat analysredskap för stadsbyggnad som sociotopkartan och Place Syntax Tool. På Spacescape har Alexander bland annat lett projekten Värdering av stadskvaliteter, Bostadspotential Stockholm, stadsbyggnadsstrategi för Nya Kiruna, och Nya Slussen. Han är en av Sveriges mest anlitade föreläsare inom stadsutveckling och har som VD och projektansvarig utvecklat Spacescape till en av Sveriges ledande stadsbyggnadskonsulter.

Petter Streijffert
CIVILINGENJÖR INOM TRAFIK- OCH STADSPLANERING
Stockholm
+46 70-717 22 57

Petter Streijffert är utbildad vid LTH i Lund med inriktning på trafikplanering. Han har tidigare erfarenhet av allt från gatuomvandlingskoncept till kapacitets- och mobilitetsanalyser i både tidiga och senare planeringsskeden. Petter har deltagit i flertalet olika trafikplaneringsprojekt såväl på kommunal som nationell nivå samt i den privata sektorn. Petters är huvudsakligen specialiserad på flödes- och kapacitetsanalyser samt trafikutformning med hänsyn till gatans funktion, användning och design.

Seniorrådet

Jan Enfors
Arkitekt SAR/MSA
Seniorrådet

Jan Enfors är tidigare stadsarkitekt i Sollentuna kommun, där han arbetat i 23 år med alla typer av stadsbyggnadsprojekt. Innan dess arbetade han med stadsförnyelse och offentliga rum i Kalmar kommun samt på Bergs Arkitektkontor med bland annat Globen och Arlanda. Jan är vidareutbildad på Konsthögskolan och har även undervisat på KTH Arkitekturskolan.

Elisabeth Rosenquist Saidac
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Seniorrådet

Elisabeth Rosenquist Saidac, är tidigare stadsträdgårdsmästare i Stockholms stad med ansvar för utvecklingen av parker och offentliga rum i staden. Hon har också varit ansvarig landskapsarkitekt på Vägverket Region Stockholm. Elisabeth har även arbetat på flera konsultföretag som gestaltande och utredande landskapsarkitekt på Ramböll, FFNS, Sture Koinberg och Bauer & Karon Landskapsarkitekter.

Sten Sedin
Trafikplanerare
Seniorrådet

Sten Sedin är en av Sveriges mest erfarna trafikplanerare. Sten arbetade 18 år på Stockholms gatukontor med bland gatusaneringarna av innerstaden och flera förorter, därefter på SL med stombussnätet, gatuutformningen och de blå bussarna. Som konsult har han arbetat på Stockholm konsult, Sweco och Tyréns. Sten har ritat minst 35 bussterminaler, Slussens trafiklösning, Spårväg City, Nya Odenplan. Sten har även undervisat i trafikplanering på KTH.