Arbetssätt

Kärnan i Spacecapes verksamhet är kopplingen mellan stadsforskning och stadsutformning. Spacescape startades 2001 som en avknoppning från en forskargrupp på Arkitekturskolan vid KTH och har sedan dess vidareutvecklat forskningsbaserade arbetsmetoder för att stötta stadsbyggnadsprocessen. Vår arbetsprocess kan delas in i fem delar, från analys av förutsättningar, via dialog och planlaborationer till utveckling av strategier och planförslag.

Analys

För att undersöka hur platser, stråk och stadsdelar används och upplevs använder vi oss av databaserade rumsanalyser, observationer, intervjuer och webbenkäter. Samband mellan stadsrum och stadsliv undersöks och ger ett viktigt kunskapsunderlag till stadsbyggnadsprocessen.

Stadslivet i centrala Göteborg
Värdering av stadskvaliteter
Kulturpotential
Park- och naturtillgång i Stockholms stad

Dialog

Vårt dialogarbete skapar interaktion mellan olika parter i stadsbyggnadsprocessen och underlättar kommunikationen mellan medborgare och kommuner. Vi genomför workshops, ger föreläsningar och driver webbdialoger.

Stockholms sociotopkarta
Utvecklingsstrategi för Hagalund
Lidingö Sociotopkarta
Placemakingstrategi för Airport City Stockholm

Laboration

Laborationer utförs för att testa olika planalternativ och analysera dess konsekvenser utifrån uppsatta mål. Ofta används våra laborationer i en kontinuerlig designprocess, i nära samarbete med andra arkitektkontor och beställare.

Frihamnen och Backaplan
Nya Slussen
Barnkonsekvensanalys av Västra Ursvik
Stadsbyggnadsanalys av Kirseberg

Strategi

Med hjälp av genomförda analyser, dialoger och planlaborationer kan mätbara mål, strategier och policydokument tas fram. Strategiarbetet vägleder planeringen mot uppsatta mål.

Stadsbyggnadsstrategi för nya Kiruna
Cykelstrategi för Oslo
Airport City Stockholm
Vision för City

Design

Utifrån tidigare arbete med platsen eller stadsdelen tas skisser och planförslag fram. Vi arbetar inom stadsbyggandets alla skalor, från offentliga platser till hela stadsdelar.

Strukturplan Marieberg
Årstafältet
Norrtälje Hamn
Satsa på stadskärnan!