Stadsbyggnadsanalys

Stadens struktur och markanvändning påverkar hur vi lever i staden: hur vi bor, arbetar, rör oss och vistas. Vi arbetar med att analysera effekter och konsekvenser av stadsbyggandet. Vi har ett helhetsperspektiv på hållbar utveckling och våra analyser berör sociala, ekonomiska och ekologiska frågor. Vi bidrar med kunskapsunderlag om bland annat stadsliv, trafik, företagande, trygghet, grönstruktur och offentliga platser. I detta arbete utgår vi från den senaste forskningen om hur städer och stadsmiljöer fungerar.

 

  • Utvärdering av planförslag
  • Sociala konsekvensanalyser
  • Barnkonsekvensanalyser
  • Stadsdelsanalyser och ortsanalyser
  • Hållbarhetsbedömningar
  • Space syntax-analyser
  • Bostads- och kontorsmarknadsanalyser
  • Grönanalyser och friyteanalyser
  • Trafikanalyser
  • Klimatanalyser

 

Exempel på projekt

Social konsekvensanalys av Västerport
Fokus Skärholmen stadsrumsanalys
Värdeskapande stadsutveckling
SVA Centralstationsområdet
Frågor och beställning kontakta Helena Lundin Kleberg
+46 70-636 07 68
helena.lundin.kleberg@spacescape.se