Urban Research & Design

Oslo stad satsar på cykel

Spacescape har på uppdrag av Oslo kommun tagit fram en cykelstrategi med syfte att öka cykelandelen från 8 till 16 % fram till 2025.

Läs mer om projektet

Värdeskapande stadsbyggnad

Genom analyser av Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Halmstad har vi identifierat hur stadskvaliteter skapar värden för bostäder, kontor och handel.

Läs mer om projektet

Så skapas trafik och bilinnehav

På uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad har Spacescape analyserat hur stadsmiljö och stadsbyggnad genererar trafik och bilinnehav.

Läs mer om projektet

Våra nyheter

Hur kan en stad mätas?

För att förstå stadens form och struktur använder vi oss av olika mätmetoder. Måtten har sin bakgrund i aktuell stadsbyggnadsforskning och fångar hur man upplever och använder staden. Läs vår guide Mäta stad eller utforska våra analysverktyg.

Våra analysverktyg

Vad gör Spacescape?

Varför blir en plats attraktivare än en annan? Vad styr gångflödena genom staden? Hur vet vi att stadsplaner och byggnader fungerar som det är tänkt?

Utgångspunkten för vårt arbete är relationen mellan stadens form och hur den används och upplevs. Vi arbetar med forskningsbaserade metoder för att analysera och forma staden, från utveckling av urbana platser till övergripande studier av hela regioner.

Stadsbyggnad Stadsbyggnad Stadsbyggnad Stadsbyggnad Stadsbyggnad Stadsbyggnad