Mäta stad

mata_stad_cover

Den här rapporten är en sammanfattning av den kunskap och de modeller som vi arbetar med på Spacescape. Fokus är stadsmiljön, både offentliga och privata rum. I vårt arbete med stadsutveckling märker vi att det finns ett stort behov av konkreta verktyg för att säkra stadsmiljöns kvalitet. Genom att sammanställa forskningsbaserade mått och riktlinjer för utemiljöer hoppas vi kunna bidra till en mer kunskapsbaserad stadsutveckling och en bättre stadsbyggnad.

Många av kartorna kommer från ett forsknings- och utredningsprojekt som vi fick genomföra för Bergens kommun i Norge 2015. I projektet jämförde vi Bergen med andra städer i Norden utifrån en mängd variabler som påverkar hur vi använder och upplever oss av våra städer. Dessa analyser ligger till grund för den här rapporten.

Rapporten är indelad i fyra teman: offentliga platser, gaturum, privata utemiljöer och bebyggelse. För varje tema presenteras ett antal mått, riktlinjer och analysmetoder som antingen har utvecklats inom forskningen eller är väl beprövade i stadsbyggnadspraktiken. Måtten används sedan för att analysera en eller flera nordiska städer. Utifrån bakgrunden i praktik och forskning, samt stadsanalyserna föreslås exempel på rekommendation för hur stadsmiljön kan utformas.

Våra arbetsmetoder utvecklas och förändras ständigt, i tät kontakt med den senaste stadsbyggnadsforskningen och den stadsplaneringspraktik i vilken vi verkar varje dag. Vi ser fram emot att göra denna kunskapsutveckling tillsammans med alla som verkar inom byggande och planering och dig som läser denna rapport.

Ladda ned rapporten här