Hållbarhetsbedömning av Eskilstunas Översiktsplan

Eskilstuna kommun har reviderat kommunens översiktsplan. Revideringen innebär enligt miljöbalken krav på att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. Spacescape har för kommunen tagit fram en hållbarhetsbedömning, som tar ett större grepp och utöver miljömässig hållbarhet även tar hänsyn till ekonomisk och social hållbarhet.
Arbetet med hållbarhetsbedömningen skedde parallellt med revideringen av översiktsplanen och genomfördes i nära samarbete med kommunens arbetsgrupp. Alternativa utvecklingsriktningar togs fram i workshopform.
Hållbarhetsbedömningen sker utifrån nationella och globala mål kopplade till hållbar utveckling. Bedömningen visar att planförslaget bidrar till en hållbar utveckling i högre grad än de alternativa utvecklingsriktningarna, och även jämfört med nollalternativet. För att uppnå hållbarhetsmålen behöver planen utvecklas framförallt vad gäller transportfrågor. Även riktlinjer för parker och grönområden och vissa kulturmiljöfrågor kan utvecklas. Översiktsplanen är på samråd juni-september 2019.

Beställare

Eskilstuna kommun

Kompetens

Regionplanering

Moment

Analys och Dialog

Team

Helena Lundin Kleberg (helena.lundin.kleberg@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2019