Kävlinge förtätningsstrategi

Verktyg för värdeskapande stadsutveckling

Kävlinges förtätningsstrategi är ett planeringsunderlag som syftar till att visa var och hur kommunen vill förtäta fram till 2035, på ett sätt som gör att den nya bebyggelsen bidrar till att skapa mervärden. Den ska också fungera som vägledning och inspiration för hur den nya bebyggelsen kan bidra till kommunens mål om en bättre och mer hållbar boendemiljö. En GIS-baserad förtätningsmodell som analyserar förtätningspotentialen i kommunen ligger till grund för strategin.
Fem mervärden är vägledande för strategin. Dessa bygger på mål och riktlinjer från kommunens utvecklingsstrategi och översiktsplan: 1. Levande stadskärna 2. Sammanhängande tätort 3. Hållbara transporter 4. Attraktiv stadsmiljö 5. Rekreativ boendemiljö.
Fyra strategier beskriver mer i detalj lägen för förtätning.
Förtätningsstrategin är antagen av kommunstyrelsen.

Beställare

Kävlinge kommun

Kompetens

Stadsbyggnad

Moment

Analys, Dialog och Strategi

Team

Helena Lundin Kleberg (helena.lundin.kleberg@spacescape.se)
Staffan Swartz
Alexander Ståhle

Projektperiod

2016-2017