Västra esplanaden i Lund

Publicerad den

Centralt i Lund ligger ett verksamhetsområde som ska integreras med övriga Lund. Förslaget, med 3-4 000 bostäder arbetades fram i workshop-form med kommunen och berörda fastighetsägare för att skapa samsyn kring den önskvärda utvecklingen.

Analyser visade att ett mycket tillgängligare stråk kunde stärkas centralt genom området än vad det tidigare planarbetet antagit. Denna Västra Esplanaden bevarar en stor andel stora träd och blir det nya områdets ryggrad och koppling till Lunds stadskärna och spårvägsnät. Genom att skapa offentliga rum kring de mest kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna blir de tongivande trots att mycket industrihistoria ändå måste rivas.

Den strukturerande principen för grönstrukturen bygger på analyser av var grönytebrist uppstår med förtätning och tar höjd för detta. Ambitionen har varit att det överallt i strukturen ska finnas visuell kontakt med grönska. Gårdsstorlekar har varit viktiga att värna för att möjliggöra förskolor inom kvarter.

Vision för Rimbo centrum

Publicerad den

Norrtälje kommun ska ta fram en ny fördjupad översiktsplan för Rimbo samhälle. Spacescape fick i uppdrag att ta fram ett förslag på en vision för Rimbo centrum, baserat på genomförda dialoger med olika aktörer. Visionen redovisas i form av kartor, skisser och 5 delvisioner:

1. Centrum som ett finrum i mänsklig skala
2. Mer plats för folkliv
3. Tryggt och tillgängligt för gående
4. Ny bebyggelse skapar ett tydligare centrum
5. Nytt resecentrum och ökat hållbart resande

För att behålla småstadskaraktären i Rimbo centrum ville en majoritet av deltagarna i dialogen behålla den mindre och mer mänskliga skalan i bebyggelsen. Ny bebyggelse ger möjligheter att rama in befintliga och tillkommande offentliga platser och gator, som fylls med fler sittplatser, samlingsplatser och uteserveringar. I samband med att väg 77 och 280 görs om till stadsgator sänks hastigheten och gående och cyklister får mer naturliga rörelsemönster inne i centrum. Nya bostäder gör det också möjligt att bo kvar i Rimbo i fler skeden av livet.

Trelleborgs stads- och hamnutveckling

Publicerad den

Hamnens läge flyttar österut i Trelleborg vilket möjliggör stadsutveckling för minst 4 000 bostäder, lokal service, arbetsplatser och tillgång till vattnet. Trelleborgs kommun och Trafikverket efterfrågade en utredning av konsekvenser, kostnad och möjligheter för hållbar stadsutveckling.

Utredningens kärna var att balansera tillfart till hamnen för transporter och Trelleborgs stadsutveckling inom projektet Sjöstaden. Ingångsvärdena i förslaget innebär att en västlig infart byggs runt en bred boulevard, Travemündeallén, som kan hantera både lokal-, genomfarts- och hamntrafik. I och med en sådan lösning har också korsningar över studerats både planskilt och i plan.

Stadsplan för Avesta

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Ax:on Johnsons stiftelse lett arbetet med att ta fram en visionär stadsplan för Avesta. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Avesta kommun.
Genom observationer och GIS-analys har stadsform och stadsliv analyserats. Dialogen med Avestaborna har genomförts i två steg: i ett första skede fick invånarna tycka till om dagens stadskärna. Baserat på resultatet och analysarbetet skapades tre scenarier för stadskärnan. Genom en webbsida fick Avestaborna möjlighet att tycka till om scenarierna.
Analys- och dialogarbetet visar på stora utmaningar för centrala Avesta. Många Avestabor upplever stadskärnan som ful och tråkig, en plats man bara besöker för att man måste. Spacescapes förslag till stadsbyggnadsprogram bygger på att skapa en trivsammare stadskärna i mänsklig skala, samtidigt som omgivningarna utvecklas för större serviceunderlag och bättre möjligheter att gå och cykla.

Avesta stadsgata

Publicerad den

Spacescape har på uppdrag av Ax:on Johnsons stiftelse lett arbetet med att ta fram en visionär stadsplan för Avesta. Arbetet har genomförts i nära samarbete med Avesta kommun.
Ett stort analys- och dialogarbetet visade på stora utmaningar för centrala Avesta. En stor del av Avesta stadskärna upptas av storskalig parkering. Analyserna visar att många människor rör sig här, samtidigt som området upplevs som fult och tråkig. För många Avestabor är stadskärnan en plats man bara besöker för att man måste.
Som ett första steg i utvecklingen av stadskärnan föreslås att en ny stadsgata byggs i det centralt belägna parkeringsområdet. Stadsgatan byggs stegvis, först i form av målade linjer på asfalten och tillfälliga byggnader för bland annat kontor och affärer. I ett senare skede utvecklas gatan vidare med permanenta byggnader.
Under 2019 inleds detaljplanearbete för projektet.

Värdeskapande stadsutveckling i Göteborgs fokusområden

Publicerad den

Det pågår ett omfattande bostadsbyggande i Göteborg men analyserna för större stadsområden, strukturer, kopplingar och befintliga stadsdelars möjligheter att tillskapa efterfrågade stadskvaliteter saknas ofta. På uppdrag av Framtiden tidiga skeden har Spacescape tagit fram förtätningsscenarier för fokusområdena Tynnered, Biskopsgården och Angered (Hjällbo, Hammarkullen, Angered C och Rannebergen). Syftet har varit att undersöka hur en mer värdeskapande stadsutveckling skulle kunna se ut och vilka konsekvenserna skulle bli utifrån mål om både jämlik stad och ekonomisk hållbarhet i allmännyttans satsningar.

I områdesstudierna har potential för värdeskapande stadsutveckling undersökts med hjälp av scenarioteknik. Ett ”stadskvalitetsscenario” har ställts mot ett ”bostadsscenario” för att undersöka skillnaden i förtätningspotential och möjligheter att skapa mer jämlik stad och samtidigt öka avkastningsvärdena i Framtidens fastighetsbestånd. Den fastighetsekonomiska analysen har gjorts i nära samarbete med konsultföretaget Evidens.

Områdesplaner för Sollentunahem

Publicerad den

Det kommunala bostadsbolaget Sollentunahem vill ta ett större grepp vad gäller social hållbarhet, både vid förvaltning av befintliga fastigheter och vid nybyggnation. Spacescape har därför utvecklat en modell för områdesplanering som hittills har använts i tre av bolagens område.
Modellen tar ett helhetsgrepp på utvecklingen av ett område. Med hjälp av webbdialoger, workshops, NKI-undersökning och stadsrumsanalyser tas en samlad kunskapsbild av området fram. I nära samarbete med boende, aktörer i området samt Sollentunahem utvecklas en områdesplan som konkret beskriver hur området bör utvecklas. Områdesplanen innehåller bland annat en strukturplan med förslag på ny bebyggelse och nya stråk, strategier för platsidentitet och platsutveckling och strategier och lägen för kommersiella och offentliga lokaler

Spångadalen ”Livstycket”

Publicerad den

Stockholm är en rumsligt segregerad och planerad stad. Projektet Spångadalen initierades för a koppla och bygga ihop Rinkeby, Tensta och Bromsten. Spacescape tog tillsammans med White Arkitekter fram en strukturplan inom ett parallellt uppdrag. Denna struktur togs sedan vidare i ett planprogram för området.

Förslaget bygger på iden om att koppla ihop stadsdelarnas gatunät, samt utveckla mötesplatser i knutpunkter där huvudstråken går mellan stadsdelarna. Projektet fick namnet ”Livstycket” med referens till det sociala företagande som framgångsrikt utvecklats i Tensta.

Platsanalys Skärholmen C

Publicerad den

Skärholmen är en stadsdel som pekas ut som en viktig nod i Stockholms översiktsplan. Med utgångspunkt i Grosvenors strategi ”Living Cities” och Project for Public Spaces definition av vad som skapar en bra plats har Spacescape analyserat Skärholmen centrum. Fokus låg på Skärholmstorget, Måsholmstorget och Bredholmstorget samt platsernas inramning.

Observationer genomförda på Skärholmstorget visar att starkast flöden kommer från tunnelbanan på vardagar och parkeringsgaraget på helger. Hälften av de som passerar torget stannar upp och vistas här, vilket bekräftar dess roll som lokal och regional mötesplats i södra Stockholm. Måsholmstorget visade motsatt resultat och här passerar eller vistas få i brist på offentliga sittplatser, aktiviteter eller tydlig identitet.

SKHLM aktiverar platserna men utformningen av bottenvåningarna skapar slutna fasader mot torgrummen. Rekommendationerna fokuserade på att öka utbytet mellan ute och inne, skapa tydliga identiteter, en mångfald av aktiviteter, flexibel design och en säsongsstrategi för att aktivera platserna över året.

Platser vid havet

Publicerad den

Ett unikt läge mellan havet och Varbergs attraktiva stadskärna frigörs när industrihamnen flyttar och järnvägsspåren grävs ner. Kommunen planerar för en levande, välkomnande och attraktiv stadsdel med cirka 2 500 bostäder.
Det parallella uppdraget genomfördes i nära samarbete med Okidoki arkitekter och Sydväst arkitektur och landskap. Genom teamets breda kompetens skapas ett enkelt och genomförbart förslag, som samtidigt stärker Varbergs identitet och tillför nya platskvaliteter till staden.
Fokus i förslaget handlar om att utveckla tydliga och varierande platser i stadsdelen: en mångfald av mötesplatser som varierar från ett vardagsrum för hela Varberg till kvartersgemensamma gröna gårdar.
Analyser av täthet, tillgänglighet, grönstruktur och handelsstråkspotential ger kunskap om hur platsernas läge i staden samverkar med deras olika identitet. Stor vikt läggs vid att skapa en struktur som gör den nya stadsdelen till en tydlig del av nuvarande Varberg. En finskalig fastighetsstruktur bidrar till en levande och varierad arkitektur.