3-30-300 I SKÅNE

EN ANALYSMODELL FÖR GRÖNARE STÄDER

Som en del av genomförandet av Regionplan för Skåne 2022-2040 har Region Skåne i samarbete med konsultföretagen Spacescape och Geografiska Informationsbyrån utvecklat och tillämpat GIS-baserade metoder för att analysera den urbana grönstrukturen
baserat på 3-30-300-regeln. 3-30-300-regeln bygger på följande tre forskningsbaserade riktvärden för stadsgrönska; minst 3 bostadsnära träd, minst 30 % krontäckning i stadsdelen och maximalt 300 meter mellan bostad och grönområde. I rapporten finns redovisat analysmetodik, analyser av nio skånska tätorter samt exempel på hur planförslag kan analyseras.

Beställare

Region Skåne

Kompetens

Grönplanering och Översiktsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Ida Wezelius
Greger Lindberg , Geografiska Informationsbyrån
Sara Wyman, Geografiska Informationsbyrån

Projektperiod

2022