Väsby Entré

Gångflödesprognos för att utvärdera handels- och kontorslägen

Ett av huvudmålet för Väsby Entré är enligt planprogrammet att ”skapa en ny stadsdel och utveckla stationsområdet till en av kommunens bärande centrumpunkter”. Delmålen handlar om att skapa en tät och funktionsblandad stad med utvecklade stråk som bidrar till hållbar utveckling. En analys av marknadspotentialen för kommersiella lokaler i gatuplan samt för kontorslokaler generellt var därför viktig. För denna utredning tillfrågades Spacescape. Analyserna inkluderade bland annat en gångflödesprognos.

Utredningen visade att den ökade tätheten som Väsby Entré och omkringliggande projekt innebär gör att detta område i framtiden kommer att bli en tätare stadsbygd med tydliga huvudgator. Tätheten kommer att sträcka sig mellan Runby torg bort mot Ekebo och där kommer Centralvägen och Dragonvägen fortsätta att utgöra viktiga stadsgator. Detta är väl i linje med kommunens mål om att skapa ett starkt öst-västligt stråk med ett starkt utvecklat offentligt rum. Med de starkare kopplingar och förtätningen som Väsby Entré innebär skapas goda förutsättningar för att planprogrammets mål kan realiseras: Väsby Entré kan bli en av kommunens bärande centrumpunkter i ett sammanhang som kännetecknas av en funktionsblandning och utvecklade stråk.

Beställare

Upplands Väsby kommun

Kompetens

Fastighetsutveckling, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Staffan Swartz (staffan.swartz@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2016-2017