Airport City Stockholm

Stadsbyggnadsstrategi för en hållbar flygplatsstad

Dagens kontorsmarknad drivs till stora delar av en attraktiv stadsmiljö. Området runt Arlanda flygplats saknar idag urbana kvaliteter men till år 2030 vill fastighetsbolaget Airport City Stockholm utveckla en attraktiv flygplatsstad med 50000 arbetsplatser. Spacescape har därför fått i uppdrag att ta fram strategier och strukturplaner för området.

Med utgångspunkt i internationella certifieringssystem för stadsdelar samt diskussioner med områdets aktörer utvecklades strategier för en hållbar stadsdel.

Stadsbyggnadsstrategin rymmer strategiska frågeställningar om lokalisering och innehåll, liksom utbyggnadsprinciper och genomförandebeskrivning. Separata strategier för hållbar kollektivtrafik och platsuveckling har också tagits fram.

Beställare

Airport City Stockholm

Kompetens

Fastighetsutveckling, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Helena Lundin Kleberg
Staffan Swartz
Malin Dahlhielm

Projektperiod

2013-2015