Alviksmodellen

Modell för att kvalitetssäkra tillgången till offentliga friytor (sociotopytor)

Stockholms stad planerar för förtätning och omvandling av flera stadsdelar. Planeringen ska följa stadens ambitiösa mål om stockholmarnas tillgång till olika typer av parker, naturområden och andra offentliga platser. Spacescape har därför i samarbete med tjänstemän i Stockholms stad tagit fram en modell för att kvalitetssäkra tillgången till offentliga friytor, och också kunna jämföra olika stadsbyggnadsprojekt i staden.
Modellen bygger på två olika sätt att säkra friytetillgång: dels mäts tillgången till mängden offentlig friyta och dels mäts avstånden till olika typer av offentliga friytor. Den första analysen säkrar att det finns tillräcklig mängd offentlig friyta, också i relation till tätheten. Den andra analysen säkrar tillgången till en variation av olika typer av ytor och kvaliteter.
Genom att översätta stadens mål till tydliga konkreta riktlinjer ges skarpa verktyg för att skapa attraktiva stadsdelar. Modellen kommer under hösten 2015 att testas på ett antal olika förtätningsprojekt i staden.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Grönplanering, Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Helena Lundin Kleberg
Ida Wezelius

Projektperiod

2015