Älvsjö strukturplan

Stadsbyggnadsanalyser som underlag till planprogram

Planprogram för Älvsjö togs fram 2013 med syftet att skapa ett planunderlag för utveckling av en dynamisk blandstad. Rundqvist arkitekter hade när Spacescape kopplades in tagit fram en strukturplan till planprogrammet för Älvsjö. I samband med detta arbete tillfrågades Spacescape som planstöd i fråga om analyser kring stadsbyggnad, stadsrum och stadsliv.

Utredningen syftade till att åskådliggöra hur och i vilken utsträckning stadens målsättningar för Älvsjö och hela Söderort realiseras i strukturplanen för Älvsjö. Med utgångspunkt i målbeskrivningarna i Promenadstaden – Översiktsplan för Stockholm, Den gröna promenadstaden – en strategi för utveckling av stadens parker och natur samt Vision Söderort 2030 analyserades strukturplanen och rekommendationer formulerades för det fortsatta arbetet.

En rad slutsatser kring gatunätets struktur, bebyggelsens koppling mot grönområden och gårdsstorlekar kunde användas i det fortsatta planarbetet.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Malin Dahlhielm (handläggare)
Matilde Kautsky (medverkande)
Helena Lundin Kleberg (medverkande)

Projektperiod

2013