Analyser av social hållbarhet

Underlag till Stockholms stads kommision för social hållbarhet

Stockholms stad har inlett ett omfattande arbete att analysera och belysa den sociala hållbarheten inom kommunen. För detta arbete behövs faktaunderlag om invånarnas olika tillgångar och stadskvaliteter.
Ett flertal kartor togs fram som belyste stadsdelarnas tillgång på stadskvaliteter så som närhet till offentlig och kommersiell service, kollektivtrafik och rekreationsområden. Dessa kvaliteter utgör grundläggande livskvaliteter, ett spatialt kapital, som är nödvändigt för att vardagslivet i staden ska fungera.
Analyserna visar att det finns stora skillnader inom kommunen. Innerstaden och vissa närförorter har en väsentligt större tillgång till stadskvaliteter än framförallt perifera ytterstadsstadsdelar. Detta korrelerar delvis också med inkomst- och utbildningsnivåer.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander,stahle@spacescape.se)
Staffan Swartz

Projektperiod

2015