Årstafältet

Plan- och designstöd

Årstafältet är ett stadsutvecklingsområde i södra Stockholm. Området är en konkretisering av översiktsplanen Promenadstaden och i det sammanhanget tillfrågades Spacescape för att bidra med stadsbyggnadsanalyser under planarbetet.

Spacescape genomförde ett flertal stadsbyggnadsanalyser under planarbetets gång samt genomförde en slutanalys på förslag till planstruktur. Spacescapes utredning syftade till att beskriva konsekvenserna av föreslagen planstruktur utifrån ett antal strategiska stadsbyggnadsaspekter såsom stråk, täthet, service, stadsrum och grönstruktur och innebar ett värdefullt designstöd.

Det slutliga planförslaget utarbetades av arkitektkontoret Archi5 och landskapsarkitekt Michel Desvigne i samarbete med stadsbyggnadskontoret, Spacescape och trafikkonsulten Atkins. Spacescape bidrog med planstöd och rekommendationer i processen och tog även fram illustrationsplaner som underlag inför samrådet.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Malin Dalhielm (handläggare)
Henrik Markhede
Ida Wezelius
Tobias Nordström
Lars Marcus
Ida Mangsbo

Projektperiod

2011