Barkarbystaden plananalys

Spacescape har på uppdrag av Järfälla kommun utrett i vilken mån strukturplanerna för Barkarbystaden och Veddesta skapar täthet, konnektivitet, potential för urban service samt tillgång till offentliga platser. Resultatet användes också för att laborera med alternativa kopplingar inom programområdet, och att baserat på detta föreslå en ny huvudstruktur.

Analysen visar på en mycket hög områdesexploatering i både Barkarby och Veddesta, högre än i till exempel Kista. Motsvarande täthet återfinns i Sundbyberg och på flera platser i Stockholms innerstad, till exempel Vasastaden.

Flygfältsvägen utgör en ryggrad genom området från Barkarby station och Veddesta i sydväst till landningsbanan och naturområdet längs Igelbäcken i nordost. Det bli alltså en viktig länk mellan Veddesta och Barkarby.

Analysen av andel friyta visar att Veddesta uppnår UN Habitats rekommendation om minst 15 procent offentliga platser. De centrala delarna kring stora torget i Barkarby uppnår dock inte detta minimimått.

Beställare

Järfälla kommun

Kompetens

Grönplanering, Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Ida Wezelius

Projektperiod

2017