Bästa platsen i Almedalen

Analys av stadsliv, gångflöden och mötesplatser i Visby stadskärna 2015

Som underlag för framtida planering av Almedalsveckan har Fastighetsägarna Stockholm och Spacescape i samarbete med Region Gotland tagit fram denna rapport för att identifiera olika stadslivskvaliteter i Visby under Almdedalsveckan 2015.
Spacescape genomförde gånganalys, vistelseobservation och analys av stadskvaliteter med inspiration från kategorierna; Närhet, Komfort, Aktivitet och Möten. Vid en sammanvägning av samtliga analyser och observationer kunde en enkel klassificering göras av platser och stråk i stadskärnan. Indelningen A-läge, B-läge, C-läge beskriver grader av attraktivitet.
Donners plats är bästa platsen enligt sammanvägningen och uppfyller samtliga stadslivskvaliteter. Strandgatan, Mellangatan och S:t Hansgatan har hög centralitet i gatunätet men har få målpunkter i form av butiker, seminarielokaler (aktiviteter) och uteserveringar (komfort), vilket kan förklara varför relativt få passerade där. Dessa stråk ligger så att de kan få högre flöden om fler målpunkter lokaliserades hit. Här finns utvecklingspotential.

Beställare

Fastighetsägarna Stockholm, Region Gotland

Kompetens

Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Karin Lundgren

Projektperiod

2015