Bästa platsen i Hagsätra-Rågsved

Sammanställning av webbdialog

Under tio veckor vintern 2016-2017 genomfördes webbenkäten ”Bästa platsen! – Tyck till om Hagsätra & Rågsved”. Då fanns möjligheten för boende, arbetande och skolelever i stadsdelarna Hagsätra och Rågsved att påverka utvecklingen av området genom att markera favoritplatser och platser som behöver förbättras. Enkäten marknadsfördes på stadens hemsida, i lokaltidningar och sociala medier.
Enkäten resulterade i totalt 567 platsbeskrivningar varav 386 handlade om platser som respondenterna ville se utvecklas. 181 beskrivningar handlade om favoritplatser. 82 procent av de som svarade på enkäten beskrev sig som boende i området.
Platsen som fick flest favoritmarkeringar var Rågsveds friområde, som främst beskrevs som en plats för naturupplevelse. Av de platser där förbättringar eller utveckling efterfrågades ville respondenterna främst se nya bostäder (40 procent). I drygt en tredjedel av svaren efterfrågades tryggare platser och mer butiker & service. Enligt respondenterna finns störst utvecklingspotential i Hagsätra och Rågsved centrum.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Karin Lobo Lundgren (handläggande)
Eva Minoura

Projektperiod

2017