Bästa platsen i Kista-Järva

Sammanställning av webbdialog

Kista-Järva är ett av de fokusområden som pekas ut i Stockholms nya översiktsplan. Här finns betydelsefulla arbetsplatsområden, flera centrum, bra kommunikationer och fina naturområden. Enkäten syftade till att ta reda på platser som boende, arbetande och besökare tycker om och vilka platser som kan bli bättre.

Precis som i tidigare genomförda webbenkäter i Stockholms fokusområden framkom att stadsdelscentrumen är favoritplatser. Kista-Järvas tillgång till Järvafältet är också en viktig kvalitet och stolthet för boende i området. Idrottsytor, skogsdungar, odlingslotter och parklekar i anslutning till fältet beskrivs som viktiga mötesplatser, inte minst för barnfamiljer. De mest förekommande kvaliteterna bland favoritplatserna var naturupplevelse, idrott & motion samt lugn och ro.

Stadsdelscentrumen var även de platser där de boende upplever att det finns störst utvecklingspotential. På platserna med förslag om förbättringar efterfrågades främst ökad trygghet, mer lugn och ro samt mer butiker & service.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling och Stadsplanering

Team

Karin Lobo Lundgren (karin.lundgren@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2018