Bästa Täby!

Tidig dialog om Täby stadskärna

Inom ramen för arbetet med en fördjupad översiktsplan för Täby stadskärna fick Spacescape i uppdrag att föra en tidig dialog. Upplägget bestod dels av en webbenkät för en bredare insamling av synpunkter och dels fem fysiska möten med olika aktörer såsom skolelever, boende, föreningar, fastighetsägare, företagare, exploatörer och politiker i kommunen.
Enkäten resulterade i totalt 716 platsbeskrivningar varav 504 handlade om platser som respondenterna ville se utvecklas. 89 procent av de som svarade på enkäten beskrev sig som boende i Täby och majoriteten vill se att stadskärnan blir mer trafiksäker, får fler bostäder, butiker, service och bättre kopplingar för cykelister och gående. Kvaliteter som uppskattas i högst utsträckning är naturupplevelse, folkliv och lugn och ro.
Slutsatser från dialogen är att Täbyborna vill se att flera trafikfarliga vägar görs om till stadsgator kantade med bostäder, småskalig service och förbättrade kopplingar för gång och cykel. En majoritet vill även se nya bostäder i befintliga verksamhetsområden, minskade barriäreffekter av E18 och Roslagsbanan samt ett stärkt grönt stråk.

Beställare

Täby kommun

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Karin Lundgren

Projektperiod

2015-2016