Bro station

Förstudie

Spacescape har på uppdrag av Upplands-Bro kommun tagit fram en förstudie med olika scenarier för utveckling av Bro stationsområde. Förstudien är tänkt att kunna användas som underlag i det fortsatta arbetet med översiktsplaner, detaljplaner och övrig planering av åtgärder i området. Upplands-Bro kommun växer snabbt, och med ett högt exploateringstryck är behovet stort att studera helheten runt stationen. Ytorna nära pendeltågsstationen är attraktiva för många olika funktioner och konkurrensen om marken är stor. Efterfrågan finns för stationsnära bostäder och pendlare vill ha en väl fungerande bytespunkt vid pendeltågsstationen. Även bussterminalen behöver anpassas till den ökade trafiken. Spacescape har tillsammans med kommunens projektgrupp tagit fram lösningar för utveckling och fysisk disposition av ytor för olika funktioner i Bro stationsområde. Bland annat har en ny entré till perrongen samt en ny vägförbindelse över/under järnvägen studerats som skulle minska järnvägens barriäreffekt och binda ihop samhället bättre.

Beställare

Upplands-Bro kommun

Team

Malin Dahlhielm (malin.dahlhielm@spacescape.se)
Helena Lundin Kleberg
Moa Rydell

Carl Chytraeus (A&C Konsulter AB)

Projektperiod

2020-2021