Bryggeriet fastighetsutvecklingsstrategi

Förstudie inför detaljplaneändring

Till 2020 beräknas området Norra Ulvsunda vara på god väg att bli en dynamisk del i en levande stadsdel. ”Bryggeriet” i Ulvsunda står inför en omfattande omvandling och på uppdrag av S:t Erik Markutveckling har tematiska fördjupningar genomförts i syfte att samla in kunskap och utmejsla en tydlig linje i enskilda frågor.

Den framtagna visionsbilden beskriver ett center för rörelse och skapande för en framväxande stadsdel med en frizon för arkitekturinnovation. Station Norra Ulvsunda ligger på fastigheten och en ny strandpromenad, parker och torg blir tidiga åtgärder i omvandlingen. Med tiden kommer nytt innehåll att fylla den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen. Utvecklingen ska svara mot en vision som är bra för bebyggelsen, platsen, staden och regionen som helhet.

I rapporten föreslås också tre teman för platsskapande koncept: Multisport/Idrott, Kultur/utbildning och event samt Frizon för arkitekturinnovation. Varje tema har har en ”trappa” som visar exempel på hur objekt blir event som skapar stadsrum och slutligen stadsbyggnad.

Beställare

S:t Erik Markutveckling

Kompetens

Fastighetsutveckling, Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Eva Minoura (Spacescape)
Jens Nilheim (Ebab)

Projektperiod

2017