Centralstationen som mötesplats

Analys av Göteborgs centralstation

Centralstationens funktion som trafikplats, mötesplats och handelsplats är sammantvinnad. Med ökat utbyte mellan staden och stationen ökar potentialen för stadsliv i och kring stationen. Men denna situation ökar också kraven på samordning och tydlighet mellan stationens olika funktioner.

I analysen av den nuvarande Centralstationen framkommer det att byggnaden inte fullt ut förvaltar den potential som läget i staden ger. Byggnaden vänder delvis ryggen mot stora omgivade flöden. I de mest centrala delarna uppstår trängsel och de tillkommande handelslägena har hamnat i för handeln mindre attraktiva lägen.

I projektet har Spacescape även tagit fram en konceptskiss för kommande fastighetsutveckling.

 

Beställare

Jernhusen

Kompetens

Fastighetsutveckling, Platsutveckling och Trafikplanering

Team

Tobias Nordström (ansvarig, tobias.nordstrom@spacescape.se)
Alexander Ståhle (expert)

Projektperiod

2011