Destination Norrtälje Hamnplan

Analys av behov och marknad för lokaler i hamnen

I Norrtälje hamn planeras bostäder för närmare 5000 personer samt service och verksamheter för arbetande och besökare. Enligt befolkningsprognoser bor 26 000 personer i Norrtälje tätort 2025. Den kartläggning som gjorts har med utgångspunkt i dagens verksamhetsutbud uppskattat vilka typer av kulturlokaler och mötesplatser som behöver tillskapas för att bibehålla dagens nivå relativt befolkningen.

Samtliga framtida behov går inte att inrymma inom projektområdet Destination Norrtälje Hamnplan men genom att klustra ett flertal mötesplatser i form av kultur- och kommersiellt utbud kan ett dynamiskt koncept förverkligas. Genom att lokalisera ett allaktivitetshus till Hamnpiren kan följande verksamheter få ett högklassigt läge intill havet; multiscen (kulturevenemang/idrottsaktiviteter), pedagogisk verksamhet, restaurang/kafé, hamnkontor och utställningshall.

Lokaler i markplan är en given del i helhetskonceptet. Genom att lokalisera dessa kring torg och huvudstråk kan verksamheterna berika och ha utbyte med de offentliga platserna.

Beställare

Norrtälje kommun

Kompetens

Platsutveckling och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se), Spacescape
Karin Lobo Lundgren, Spacescape
Eva Minoura, Spacescape
Andrea Gonzalez, Spacescape
Christofer Salmén, Evidens
Henrik Österberg, Evidens

Projektperiod

2016-2017