Dialoger om Täby kyrkby centrum

Sammanställning av dialogarbete med boende, företagare och fastighetsägare

I samband med uppstarten av ett planprogram för Täby Kyrkby centrum tillfrågades Spacescape att agera processtöd i genomförandet av en visionsdialog. Målet var att i ett tidigt skede bygga en bred kunskap kring behov och önskemål från boende, företagare och fastighetsägare.

Dialogarbetet genomfördes i form av webbdialog, öppna husträffar, frukostmöten, elevträffar och intervjuer med förskolepedagoger. I uppföljande dialogworkshops togs framtidsscenarier för Täby Kyrkby centrum fram. Deltagarna fick formulera möjligheter och farhågor för respektive scenario och själva bygga ett eget alternativ med klossar. De viktigaste fem punkterna som deltagarna gav som medskick inför vidare arbete med planprogram var:

1. Önskan om ett trevligare centrum med utökad service, bostäder och mötesplatser

2. Majoriteten efterfrågar flera bostäder och variation av boendeformer

3. Stort behov av mer effektiv trafikföring och tryggare gång- och cykelnät

4. Bevara stora vistelsevärden i park och naturområden

5. Gemenskap och sammanhållning idag skapar ”bykänsla”

Beställare

Täby kommun

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Tobias Nordström (tobias.nordstrom@spacescape.se)
Karin Lobo Lundgren
Helena Lundin Kleberg

Projektperiod

2018-2019