Fokus Skärholmen

Webbenkäten bästa platsen - dialog 2.0

Under fem veckor våren 2016 genomfördes webb-enkäten ”Bästa platsen! – Tyck till om Skärholmen, Bredäng, Sätra & Vårberg”. Då fanns möjligheten för boende, arbetande och skolelever i stadsdelen Skärholmen att påverka utvecklingen av området genom att markera favoritplatser och platser som behöver förbättras. Enkäten marknadsfördes på stadens hemsida, i sociala medier och i stadsdelens offentliga rum.
Enkäten resulterade i totalt 476 platsbeskrivningar varav 299 handlade om platser som respondenterna ville se utvecklas. 177 beskrivningar handlade om favoritplatser. 88 procent av de som svarade på enkäten beskrev sig som boende i stadsdelen.
Av de platser där förbättringar eller utveckling efterfrågades ville respondenterna främst se nya bostäder (38 procent). I drygt en fjärdedel av svaren efterfrågades tryggare centrum och bättre underhåll. Platsen som fick flest favoritmarkeringar var Sätraskogens naturreservat och sammanställningen av favoritplatserna visar att 95 procent beskriver dessa med kvaliteten naturupplevelse.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Dialoger, Platsutveckling och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Karin Lobo Lundgren

Projektperiod

2016