Framtida bebyggelsestrukturer i Västerås

Underlag till översiktsplan

Västerås kommun ska ta fram en ny översiktsplan och som inledning på det arbetet har Spacescape lett en utredning om möjliga framtida bebyggelsestrukturer i kommunen. Utredningen ska fungera som ett diskussionsunderlag för både politiker och tjänstepersoner med syfte att hitta en lämplig bebyggelsestruktur för översiktsplanen. Genom seminarier och workshoppar har först tre framtidsscenarier utvecklats, och sedan har tre bebyggelsestrukturer tagits fram och ritats upp i GIS. Konsekvenserna av de tre strukturerna har analyserats utifrån deras möjligheter att bidra till hållbar utveckling utifrån Agenda 2030. Analyserna har genomförts med hjälp av indikatorer kopplade till de globala målen samt expertbedömningar. En expertgrupp med representanter från akademi och näringsliv har deltagit i konsultgruppens arbete genom diskussioner och workshoppar. Arbetet har genomförts i samarbete med Nyréns arkitekter, Trivector, JU, SLU, och Chalmers.

Beställare

Västerås stad

Kompetens

Översiktsplanering

Team

Helena Lundin Kleberg (helena.lundin.kleberg@spacescape.se)
Tobias Nordström
Joel Hernbäck
Selma Sinanovic Gabrallah

Projektperiod

2020-2022