Gångflöden i Veddesta

Gångflödesanalys, utrymmesbehov och bottenvåningsstrategi

Veddesta kommer utvecklas till en ny stadsdel med nästan 20 000 invånare och lika många arbetsplatser. Tillsammans med den intilliggande Barkarbystaden utgör området ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Sverige.

Spacescape har analyserat de framtida gångflödena i stadsdelen, baserat på täthet, gatunät, kollektivtrafik och viktiga målpunkter. Analysmetoden resulterar i en prognos för dygnsflöden av gående.

Utifrån prognosticerade siffror analyseras utrymmesbehovet vid kollektivtrafikuppgångar och på trottoarer i centrala lägen.
Gångflöden i staden har stor betydelse för kommersiella verksamheter och gatornas karaktär. Baserat på prognosen utvecklas en bottenvåningsstrategi, där stadsdelens gator delas in i olika lägen, från kommersiella A-lägen till lugna bostadsgator med uteplatser.

Beställare

Järfälla kommun

Kompetens

Fastighetsutveckling, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Helena Lundin Kleberg (helena.lundin.kleberg@spacescape.se)
Ida Wezelius
Alexander Ståhle

Projektperiod

2018