Gångflödesprognos Söderstaden

Vardags- och eventflöden

Slakthusområdet genomgår en fullständig omvandling från verksamhetsområde till blandad stad. De direkt intilliggande handels- och eventfunktionerna påverkar och påverkas av hur det större området utformas. Huvudsakligen ur målpunkts- och transportperspektiv.

Syftet med uppdraget var att genomföra en gångflödesprognos med hänsyn till både vardags- och eventflöden. Då event kan engagera upp till 40 000 åskådare innebär det väldigt höga flöden under en begränsad period vilket ställer höga krav på hur väl utformade start och målpunkter är för besökare. En huvudfråga har varit behovet av antalet uppgångar i norra delen av Söderstaden.

Prognosen indikerar att tunnelbanans uppgångar har stor inverkan på vilka stråk som nyttjas av gående. Speciellt vid event då dessa skapar trängsel som inte uppstår till vardags. Resultatet kan användas för att avgöra behovet av uppgångar till tunnelbanan samt till vilka stråk gångflöden fördelas beroende på placeringen av dessa.

Beställare

Klövern

Kompetens

Fastighetsutveckling, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Oskar Sirland (oskar.sirland@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2018