Gränby mobilitetskoncept

Underlag till utvecklingen kring författargatorna i Gränby

Spacescape har i uppdrag av Rikshem tagit fram ett mobilitetskoncept för området kring författargatorna i Gränby i Uppsala. Stadsdelen har idag många utmaningar, sociala såväl som rumsliga, som kan förbättras genom mobilitet och stadsbyggnad. Syftet med uppdraget var att ge underlag till den planerade utvecklingen av området och skapa förutsättningar för en ökad andel hållbara resor samt att ge ökade valmöjligheter för mobilitet i vardagen för Rikshems hyresgäster. En kartläggning och nulägesanalys av förutsättningarna i området genomfördes bland annat med hjälp av flödes- och stadslivsobservationer, parkeringsinventering och webbdialog med hyresgästerna.

Med utgångspunkt i slutsatser från analysen, kommunens riktlinjer samt erfarenheter från tidigare mobilitetsarbeten och forskningsprojekt föreslogs övergripande mobilitetsmål samt strategier för att uppnå målen. Ett helhetskoncept togs fram som innefattar delkoncept med förslag på åtgärder och lösningar för parkering, mobilitetstjänster, mobilitetshubbar, trafiknät och smarta gator (smartagator.se).

Beställare

Rikshem

Kompetens

Dialoger, Fastighetsutveckling, Platsutveckling, Stadsplanering och Trafikplanering

Team

Joel Hernbäck (joel.hernback@spacescape.se)
Alexander Ståhle
Sara Pinto
Karin Lundgen
Ida Wezelius
Malin Gibrand (Trivector)
Vera Esaiasson (Norconsult)

Projektperiod

2021