Gröntypologi för Stockholmsregionen

Metodutveckling och analyser

Stockholmsregionen förtätas och frågan är inte om utan hur grönstrukturen påverkas. Som stöd för planeringsarbetet i regionen har Spacescape på uppdrag av Regionplanekontoret tagit fram en gröntypologi som grovt identifierar olika typer av grönområden. Arbetet har skett i samarbete med ett antal kommuner i Stockholmsregionen. Gröntypologin omfattar en klassificering av de gröna offentligt tillgängliga ytorna i 18 olika undertyper. I pilotprojektet inventerade och karterade Spacescape de centrala delarna av Farsta, Södertälje och Täby. Idag omfattar kartläggningen offentligt tillgängliga grönområden i delar av alla de 26 kommunerna inom Stockholms län. Gröntypologin visar på behoven av att planera och skydda gröna kvaliteter i stadsutvecklingen. Gröntypologin gör det även möjligt att på ett enkelt sätt ta fram översiktlig basinformation om vilka typer av parker och grönområden som finns i olika delar av regionen. Därmed går det att exempelvis jämföra tillgången på grönområden mellan kommuner och att analysera behoven av nya grönområden i regionens stadsutvecklingsområden.

Beställare

Regionplanekontoret SLL

Kompetens

Forskning, Grönplanering och Översiktsplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Ida Wezelius (handläggare)

Projektperiod

2010