Hållbar täthet i stationssamhällen

Riktlinjer och indikatorer i Göteborgsregionen, exempel på hållbar förtätning i Ytterby

Kungälvs kommun och GR har ett överenskommet samarbete i EU-projektet SMART-MR där stations­samhället Ytterby ingår som fallstudie. Inom ramen för EU-projektet har Spacescape fått i uppdrag att föreslå riktlinjer och indikatorer för hållbar täthet i stationsnära lägen i Göteborgsregio­nen. Riktlinjerna och indikatorerna baseras här på både rekommendationer från UN-Habitat men också tidigare underökningar av markanvändning och täthet i nordisk kontext. Sta­tionsnära lägen har här definierats som ytor inom en km från järnvägsstation.

Kartläggningen av täthet och service i regionens stationssamhällen visar på att sambandet mellan mängden boende och arbetande och utbudet av ur­bana verksamheter är starkt. När det kommer till mångfald av service behövs emellertid också en viss blandning av boende och arbetande. Men för att uppnå hållbar täthet behövs också en viss fördelning av markanvändning så att inte för­tätningen går ut över behovet av tillgänglig offentlig grönyta, trafikyta etc. Riktlinjerna för hållbar täthet innehåller därför också i grova drag indikatorer för markanvändningen i stort inom de stationsnära om­rådena.

Riktlinjerna för hållbar täthet har här summerats i ett antal indikatorer som berör såväl områdes­exploatering, blandning av boende och arbetande, markanvändning och avstånd till Centralstationen. Hänsyn har också tagits till stationssamhällenas storlek. Som indikator för täthet används här områ­desexploatering.

Beställare

SMART-MR, GR och Kungälv kommun

Kompetens

Översiktsplanering, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Tobias Nordström (uppdragsansvarig)
Staffan Swartz
Alexander Ståhle

Projektperiod

2017