Hållbarhetsbedömning av Eskilstunas översiktsplan

Inklusive strategisk miljöbedömning

Eskilstuna kommun har reviderat kommunens översiktsplan. Revideringen innebär enligt miljöbalken krav på att en strategisk miljöbedömning ska genomföras. Spacescape har för kommunen tagit fram en hållbarhetsbedömning där den strategiska miljöbedömningen ingår, men som också inkluderar frågor om ekonomisk och social hållbarhet.
Arbetet med hållbarhetsbedömningen skedde parallellt med revideringen av översiktsplanen och genomfördes i nära samarbete med kommunens arbetsgrupp. Alternativa utvecklingsriktningar togs fram i workshopform.
Hållbarhetsbedömningen sker utifrån nationella och globala mål kopplade till hållbar utveckling. Bedömningen visar att planförslaget bidrar till en hållbar utveckling i högre grad än de alternativa utvecklingsriktningarna, och även jämfört med nollalternativet. För att uppnå hållbarhetsmålen behöver planen utvecklas framförallt vad gäller transportfrågor. Även riktlinjer för parker och grönområden och vissa kulturmiljöfrågor kan utvecklas. Översiktsplanen antogs hösten 2021

Beställare

Eskilstuna kommun

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Helena Lundin Kleberg (helena.lundin.kleberg@spacescape.se)
Alexander Ståhle
Klara Bäckström

Projektperiod

2019-2021