Hälsovägen gångflödesanalys

Analys av framtida gångflöden och handelspotential längs Hälsovägen i Flemingsberg

Som en del av den planerade stadsutvecklingen i Flemingsberg har en detaljplan för Hälsovägen antagits med syftet att skapa en innehållsrik stadsgata med lokaler i gatuplan. För planeringen och programmeringen av dessa lokaler görs en fördjupning av den kommersiella strategi som tidigare tagits fram.

Utifrån den förväntade utvecklingen av bostäder, arbetsplatser och nya studenter i Flemingsberg genomförs gångflödesprognoser för 2022, 2025 och 2030 som ligger till grund för en kategorisering av lägespotential för lokaler för den planerade bebyggelsen. En marknadsanalys genomförs också med syfte att uppskatta det framtida behovet av olika typer av lokaler. Baserat på analyserna ges rekommendationer om lämpliga lägen, storlekar och innehåll för de framtida lokalerna längs Hälsovägen.

Beställare

Huddinge kommun, Brabo Stockholm AB

Kompetens

Fastighetsutveckling, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Joel Hernbäck (joel.hernback@spacescape.se)
Alexander Ståhle
Gilulia Di Dio Balsamo
Thomas Hellström (NIRAS)

Projektperiod

2018