Här leker vi!

Barns och ungas platser i Stockholms stad

I samband med stadens högt satta bostadsmål och ökade byggtakt vill Stadsbyggnadskontoret få en bättre helhetsbild över hur stadens lekplatser, parker och grönområden används. För detta blev Spacescape tillfrågade att ta fram en webbenkät som nu varit aktiv i över ett år och fått in över 1500 svar från barn, föräldrar och förskole-/skolpersonal.
Enkäten marknadsfördes bl.a. på stadens hemsida, via reportage i ”Mitt i” och Dagens Nyheter samt med annonsering på Facebook. För att få ytterligare svar fanns enkäten tillgänglig i Stockholmsrummet på Kulturhuset under våren 2016.
84 procent av platserna beskrevs med kvaliteten lek som följdes av utflyktsområde och naturundervisning (39 respektive 30 procent).
Majoriteten av barnen har tillgång till egen gård och upplever inte trängsel i de offentliga parkerna. Det främsta hindret för verksamheter att ta sig iväg till närliggande parker och naturområden med sina barngrupper anges vara personalbrist.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Dialoger, Grönplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Karin Lundgren

Projektperiod

2015-2016