Holmbergsparken utvecklings-PM

Fördjupande studier

Spacescape tillsammans med White har på uppdrag av Eskilstuna kommun tagit fram ett utvecklings-PM för Holmbergsparken med syftet att utveckla skisser för parkinnehåll, parkutformning och bebyggelse.

Målet är att stadsparken, som har anor från 1800-talet, ska utvecklas till en mer levande och aktiv plats, tillgänglig för fler besökare.

Utifrån en rumslig analys identifieras Holmbergsparkens kvaliteter, utmaningar och potential. Bebyggelse är ett av flera grepp som tillsammas skapar en ökad aktivitet, attraktivitet och trygghet i Holmbergsparken. Ny bebyggelse tillsammans med den befintliga ramar in parken och bidrar med aktivitet och närvaro till entréer, stråk, trappor och platser på väg mot Holmbergsparkens topp. Den föreslagna bebyggelsen har en skala som samspelar med befintlig bebyggelse, Torshällas kulturmiljö samt med landskapet. Parkens nuvarande innehåll kompletteras och förädlas där formspråk och aktiviteter tar avstamp i parkens historiska berättelse och kontext.

Beställare

Eskilstuna kommun

Kompetens

Fastighetsutveckling, Grönplanering, Platsutveckling, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Malin Dahlhielm (malin.dahlhielm@spacescape.se)
Moa Rydell
Louise Karlsson
Sara Pinto
Louise Didriksson (White)
Phoebe Xi Hu (White)

Projektperiod

2020-2021