Indikatorer för stadskvalitet

Mått och rekommendationer för stadsbyggandet i Göteborgs stad

Göteborgs stads står inför ett omfattande stadsbyggande. Det handlar om både nya stadsdelar och förtätning och utveckling av befintliga stadsdelar. För detta planarbete krävs kunskap och tydliga riktlinjer för att skapa en hållbar attraktiv stad och samtidigt effektiva planprocesser.

Spacescape utgick ifrån den stora stadskvalitetsstudie som genomfördes 2016 om värdeskapande i Göteborg samt erkända forskning om socialt och miljömässigt hållbar stadsstruktur och tog fram ett antal mått som kan användas som indikatorer för stadskvalitet i stadsbyggandet.

En modell med 16 indikatorer skapades som är så enkla att de kan användas i alla former av planprojekt. Som underlag för urvalet togs analyser av Göteborgs stad fram som visar utfallet i befintliga stadsdelar. Indikatormodellen ingår i Göteborgs arkitekturprogram som det går att läsa mer och här.

Beställare

Stadsbyggnadskontoret

Kompetens

Översiktsplanering, Stadsbyggnadsanalys och Stadsplanering

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Tobias Nordström
Staffan Swartz
Eva Minoura
Andrea Gonzalez

Projektperiod

2016-2017