Indikatorer för Uppsala översiktsplan

Uppsalas översiktsplan antogs i slutet av år 2016. Kommunens avsikt är att inom den rullande översiktsplaneringen systematiskt följa upp översiktsplanens styrverkan och aktualitet. Syftet med uppdraget var att ta fram indikatorer och metoder som belyser detta och göra en första uppföljning på området.

Resultatet är ett tjugotal indikatorer. Fokus ligger på den fysiska samhällsutvecklingen och dess geografiska utfall. Indikatorerna ger stöd för att besvara frågor om rätt saker inträffar på rätt plats i rätt tid. De ger en kartbaserad bild av utvecklingen tillsammans med diagram som sammanfattar utvecklingen på ett aggregerat sätt. Vissa indikatorer kan också användas som planindikatorer i efterföljande planering, till exempel i arbeten med fördjupade översiktsplaner, områdesplaner och stadsdelsanalyser.

Beställare

Uppsala kommun

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (alexander.stahle@spacescape.se)
Ida Wezelius

Projektperiod

2018