Kulturella ekosystemtjänster i Stockholm

Analys av park- och natur tillgången i Stockholm

Stockholms stad har tagit fram en strategi för att utveckla stadens gröna struktur så att den långsiktigt kan bidra med olika ekosystemtjänster. Som en del av denna strategi har Spacescape kartlagt stadens rekreationsvärden, som brukar räknas till de så kallade kulturella ekosystemtjänsterna.

Stockholmarnas park- och naturtillgång analyserades utifrån Stockholms parkriktlinjer som utgångspunkt. Stockholmarnas parkstandard analyserades i fråga om andel offentlig grönyta och offentlig grönyta per person.

Analyserna syntetiserades även i en karta som visar kapaciteten att producera kulturella ekosystemtjänster, vilken ska kunna överlagras med motsvarande kartor för övriga ekosystemtjänster (temperaturreglering, dagvatten- och flödesreglering samt biologisk mångfald) för att få en heltäckande ekosystemtjänstkarta.

Beställare

Stockholms stad

Kompetens

Grönplanering och Översiktsplanering

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Ida Wezelius (handläggare)

Projektperiod

2015