Kungens kurva

Vision och strukturplan

Kungens kurva är idag en destination för både handel och upplevelser. Tillgängligheten till Kungens kurva bygger till stor grad på biltrafik och bussar vilket ger en trafikdominerad stadsmiljö. Det är svårt att röra sig till och inom området till fots och med cykel och det saknas trygga och trevliga offentliga utemiljöer. E4/E20 utgör en barriär mellan Kungens kurva och Skärholmen och det finns få kopplingar dem emellan. Intill området ligger Gömmarens naturreservat men det saknas grönska och gröna platser i Kungens kurva.

År 2007 fick Spacescape tillsammans med AIX i uppdrag att ta fram en framtidsvision och en strukturplan för en tänkbar utveckling av Kungens Kurva. Konceptet bestod i att omvandla befintliga vägar och stora parkeringsytor till gröna boulevarder för alla trafikslag med entré och shoppingstråk längs fasaderna, skapa nya parktorg för fler gröna platser i området, välintegrerade parkgator som kopplar ihop Kungens kurva med omgivande grönområden samt blandande storkvarter med olika tematiska målpunkter och mötesplatser.

Beställare

Huddinge kommun

Kompetens

Stadsplanering

Team

Alexander Sthåle (alexander.stahle@spacescape.se)
Malin Dahlhielm

Projektperiod

2007-2010