Linköping trafiknätsanalys

Underlag till trafiknätsstrategi

Syftet med trafiknätsanalysen var att undersöka och ge förslag på hur trafiknätet kan utformas för att uppnå den politiska inriktningen om mer och bättre innerstad samt lägre andel biltrafik. Med dessa två inriktningar till grund har trafiknätsanalysen resulterat i en omfattande nulägesanalys, strategier och förslag på nya huvudnät för gång, cykel, buss och bil, inklusive konkreta åtgärder på kort och lång sikt.

I föreslagen huvudstrategi betonas vikten av att både ge och ta för att åstadkomma effekter i den riktning som politikerna enats om vad gäller ökad stadskvalitet och förändrad färdmedelsfördelning. På en nätnivå föreslås bilnätet flyttas längre ut samtidigt som gatuåtgärder för att minska biltrafikens framkomlighet längs innerstadens huvudgator. Typåtgärder på gatu- och korsningsnivå som föreslås är framför allt minskat utrymme för biltrafik i sektion, minskad prioritet för biltrafik i korsningar, nya kopplingar för gång och cykel, nya och mer tillgängliga hållplatser och mer yteffektiv grönska.

Beställare

Linköping kommun

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys, Stadsplanering och Trafikplanering

Team

Tobias Nordström (tobias.nordstrom@spacescape.se)
Staffan Swartz
Pär Båge (Iterio)

Projektperiod

2016