Norra Hagastaden

Stadsstrukturanalys av parallellt uppdrag

Norra Hagastaden utgör en del av Hagastaden i gränslandet mellan Solna och Stockholms kommun. När nuvarande verksamheter i området flyttar ut i och med byggandet av nya Karolinska sjukhuset villman omvandla området till en mer blandad stadsmiljö med stora inslag av bostäder.
För att konkretisera visionen för Norra Hagastaden har ett parallellt uppdrag genomförts. Spacescape har på uppdrag av Solna stad och Stockholms läns landsting analyserat förslagen utifrån ett stadslivsperspektiv, med fokus på stråktillgänglighet och täthet. Analyserna genomförs i GIS. Syftet med analyserna är att beskriva gång- och gatunätets struktur samt områdets täthet och sätta detta i relation till visionen om en integrerad och blandad stad med god tillgänglighet till Nationalstadsparken. Föreslagna lägen för platser, parker samt handel och service analyseras också utifrån stadens struktur.
Baserat på analyserna föreslås strategier för det fortsatta arbetet med ett planprogram för området.

Beställare

Solna stad

Kompetens

Stadsbyggnadsanalys

Team

Helena Lundin Kleberg (helena.lundin.kleberg@spacescape.se)
Alexander Ståhle

Projektperiod

2014