Nyköpings framtida stadsbyggnad

Potential för förtätning

Nyköpings kommun arbetade under 2012 med en fördjupning av översiktsplanen för centrum. Spacescape tillfrågades för att studera möjlig förtätning av centrum och för att genomföra workshops med tjänstemän och politiker.

Med utgångspunkt i dessa workshops samt avancerade GIS-analyser utformade Spacescape tre förtätningsscenarier för stadskärnan, ”Mini”, ”Midi” och ”Maxi”. Dessa konsekvensanalyserades bland annat med avseende på grönytetillgång och integration.

Med bakgrund i workshop och analys av förtätningspotential för Nyköping kunde ett flertal slutsatser dras kring hur nya bostäder och verksamheter bör tillskapas för att stödja visionen om ett rikt och attraktivt Nyköping. Fem rekommendationer har formulerats utifrån dessa slutsatser och är framför allt tänkta att ge stöd till stadsbyggnadsprocessen inför omvandlingar eller förtätningar av stadsmiljön.

Beställare

Nyköping kommun

Kompetens

Översiktsplanering och Stadsbyggnadsanalys

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Linda Kummel
Joel Hernbäck

Projektperiod

2012