Örebro – en cykelstad för alla

Analys och rekommendationer för ett framtida cykelnät

I denna utredning har Spacescape analyserat cykelnätet utifrån ett brett stadsbyggnadsperspektiv och tagit fram rekommendationer utifrån målsättningen om ett mer mångfacetterat och trafiksäkert cykelnät för alla. Analysen utgår från cykelstadsmodellen som utvecklats i tidigare projekt.

Med hjälp av observationer, snabbenkäter och resvaneundersökning från Markör har sammansättningen av cyklister och deras olika upplevelser analyserats. Kommunens cykelflödesmätningar har också sammanställts för att visa vilka cykelstråk som är mest använda. Avancerade stadsbyggnadsanalyser i GIS har använts för att studera kopplingen mellan stadens form och hur den upplevs och används.

Utifrån analyser av staden har rekommendationer tagits fram med förslag på bland annat en mångfald av cykelstråk för att locka olika typer av cyklister. På så vis kan Örebro bli en cykelstad – för alla.

Beställare

Örebro kommun

Kompetens

Översiktsplanering, Stadsbyggnadsanalys och Trafikplanering

Team

Tobias Nordström (ansvarig)
Linda Kummel (expert)
Alexander Ståhle (medverkande)
Helena Remmer (medverkande)

Projektperiod

2013