Placemakingstrategi för Airport City Stockholm

Fastighetsbolaget Airport City Stockholm ska till 2030 utveckla en levande flygplatsstad med 50000 arbetsplatser i området runt Arlanda flygplats. Området saknar idag urbana kvaliteter och som en del i omvandlingsprocessen har Spacescape tillsammans med DinellJohansson utvecklat en placemakingstrategi.

Genom workshops med aktörer i området utveck-lades en strategi där tillfälliga projekt bidrar till att levandegöra platserna, skapa identitet och engagera de som idag arbetar i området. Projekten som föreslås går från en skala från små tillfälliga projekt som går snabbt att implementera, till större projekt med mer permanent karaktär. Genom att först etablera en plats med enkla medel skapas förutsättningar för att senare skapa ett torg, park eller viktig offentlig byggnad.

Strategin innehåller en katalog av idéer som kan utveckla platser i flygplatsstaden. Det är exempelvis ett paustorg i Sky City, en demonstrationsgata för utställning av gatumöblering och markmaterial, en Driven-In foodtruck park och en Team Building för möten och sport i företagsområdet.

Beställare

Airport City Stockholm

Kompetens

Fastighetsutveckling och Platsutveckling

Team

Alexander Ståhle (ansvarig)
Dinell Johansson

Projektperiod

2013